Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassnings-bidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

  • Förflytta sig inom bostaden
  • Sköta sin hygien
  • Komma in i och ut ur bostaden

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Begränsningar i bidraget, till exempel...

  • När du byter bostad kan du bara få bidrag till en kostnadskrävande anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden.
  • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.
  • Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
  • Bidrag lämnas inte för anpassning av fritidshus

Bidraget regleras av lagen (1992:1574) om bostadsanpassning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-05 15:12