$left
$middle

Om du vill flytta till vård- eller gruppboende från annan kommun

Äldre personer från hela Sverige har möjlighet att ansöka om vård- eller gruppboende i Malmö. När du ansöker görs först en bedömning om du uppfyller kraven för att få din ansökan prövad.

De faktorer som påverkar är hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom. Om du bedöms ha rätt att ansöka om särskilt boende i Malmö kommer vi fortsätta att utreda ditt behov.

I din ansökan behöver du ha med:

  • Ett personligt brev med information om varför du vill ansöka om särskilt boende i Malmö, med datum och underskrift av dig som ansöker eller din legala ställföreträdare (god man eller förvaltare).
  • Uppgifter om dig och dina anhöriga, god man eller förvaltare. Om det inte finns en legal ställföreträdare behövs skriftlig fullmakt åt den som ska företräda dig. Bifoga registerutdrag eller fullmakt.
  • En utredning från din biståndshandläggare i din nuvarande kommun, som tydligt beskriver ditt hälsotillstånd och ditt aktuella behov av stöd och hjälp.
  • Samtycke till att information som behövs för utredningen får inhämtas och utbytas mellan utredande biståndshandläggare och din hemkommun.

Du kan behöva lämna in kompletterande underlag, exempelvis funktionsbedömning och läkarintyg.

För att kunna handlägga din ansökan när den kommer in behöver vi ditt samtycke att utbyta information om dig.

Skicka din ansökan till:

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Avdelning Myndighet
Enhet avgifter, förmedling och boende
205 80 Malmö

Vid frågor:

Telefon: 073-86 20 929