Informacia kotar i diz Malmö aškalo sastipasoro arakhibe ki komuna (Romani)

Ked ka phurjove ja ked ka ove nabormo ka valjani tuče pomoč svako dive.Tegani ka dobine odija pomoč savi so valjani tuče hem ki savi so isi tut pravo. Ki Švedska i komuna ka del tuče odija pomoč so valjani tuče hem ki savi so isi tut pravo. Tu valjani te rode pomoč ki komuna. I komuna ka čerel kontrola hem ka odlučini savi pomoč šaj te dobine.

Pomožibe ano čher (Hemtjänst)

Ked ka phurjove šaj te beše ano to čher đi keda tu mangeja.
Te ovel tut pomožibe ano čher značini o manuša kotar komuna te aven koro tute hem te pomožinen tut ko odova so tuče valjani.
Tu šaj te dobine podrška hem pomoč te beše ano to čher.

Pomožibe ano čher šaj te ovel:

  • huljavibe hem uravibe o šeja
  • nanđaribe
  • čistibe
  • thojbe
  • pazaribe troško
  • promenada
  • te đa ko doktori
  • alarma
  • te dobine o iljačija

Sar ka dobine pomožibe ano čher

Ako mangeja te rode pomožibe ano čher,
valjani te kontaktirine e pomožibasere menađere ki komuna.
Vičin ko komunakoro kontakt centar ko telefoni 040-34 10 00.
Vačer so mangeja te čere muhabeti e pomožibasere menađereja.

Vačer kaj bešeja hem kobor berš isi tut.
O kontakt centar ka konektirini tut ko menađeri.
Tu šaj hem te bičhalje e-mail ko malmostad@malmo.se.
Tu valjani te pisine savi pomoč mangeja.
O pomožibasoro menađeri ka odlučini savi pomoč šaj te dobine.

Tu odlučineja barabar e manušencar so ka aven te pomožinen tut
ano čher ked te aven koro tute hem sar te pomožinen tut.
Tu ka dobine jekh kontakt manuš kasar šaj te vačere aškalo pomožibe
ano čher. Tu ka platine jekh suma, sebepi i pomoč so dobineja.
I suma zavisini, kotar pare kobor so isi tut.

Sastipasoro arakhibe ano čher (Hemsjukvård)

Tu šaj te dobine medicinsko pomoč ano to čher.
Odova vičini pe sastipasoro arakhibe ano čher.
Othe čerena buti medicinsko personali, bučakere terapeutija hem
fisio terapeutija. Tu šaj te dobine sastipasoro arakhibe ano čher
ako našti kokri te ave ko doktori.

Sar šaj te dobine sastipasoro arakhibe ano čher

Ako mangeja te rode sastipasoro arakhibe ano čher šaj te vičine
ko komunakoro kontakt centar ko telefoni 040-34 10 00.
O kontakt centar ka konektirini tut ko pravo manuš.
Tu šaj hem te bičhalje e-mail ko malmostad@malmo.se.

Sastipasoro arakhibe ko medicinsko čher (Vårdboende)

Ako našti te beše pobuter ano to čher,
šaj te seljine tut ano medicinsko čher.
O medicinsko čher tano jekh than kaj šaj te dobine
sa i medicinsko pomoč so valjani tuče.

O medicinsko čher tano jekh baro čher kaj so isi but stanija.
Isi jekh kujna hem jekh saloni. Ko medicinsko čher bešeja ko to stani.
Ko stani isi tut jekh soba hem jekh kupatilo kaj so isi tuš kabina
hem toaleti. Ko medicinsko čher stalno isi medicinsko personali.
Odola manuša čerena buti diveste, ko akšami hem račate.

So valjani te čere, te seljine tut ko medicinsko čher?

Ako mangeja te seljine tut ano medicinsko čher valjani te
kontaktirine e pomožibasere menađere.
Vičin ko komunakoro kontakt centar ko telefoni 040-34 10 00.
Vačer so mangeja te čere muhabeti e pomožibasere menađereja.

Vačer kaj bešeja hem kobor berš isi tut.
O kontakt centar ka konektirini tut ko pravo manuš.
Tu šaj hem te bičhalje e-mail ko malmostad@malmo.se.
O pomožibasoro menađeri ka odlučini ako šaj te seljine tut ano
medicinsko čher.

Tu ka platine jekh suma, sebepi o stani.
I suma zavisini, kotar pare kobor so isi tut.
Ki odija suma khuvela i kirija, habe, medicinsko hem aver pomoč.

Divesere aktivitetija – manušenđe so isi oljen demencia (Dagverksamhet)

Divesere aktivitetija tane tuče so isi tut nabormipe demencia.
Ko divesere aktivitetija sa o buča čeraja barabar sarine.
Šaj te šuna muzika hem te ovel amen muzikakere aktivitetija,
te čhela kviz, te čitina magazinija, te čera gimnastika,
te đa ko promenade. Hem haja maro sarine.

Divesoro aktiviteti Club Cefalon tano tuče so dobinđan i diagnoza
demencia nabormipe hem nane tut pobuter kotar 66 berš.
Ko Club Cefalon sa o buča čeraja barabar sarine.
Đaja ki ekskurzia, ko muzeija, avri ki natura, plivinaja, crtinaja,
ušnaja, čhelaja kviz hem šunaja muzika.

Mangeja li te đa ko divesere aktivitetija?

Vičin ko komunakoro kontakt centar 040-34 10 00.
Vačer so mangeja te čere muhabeti e pomožibasere menađereja.
Tu šaj hem te bičhalje e-mail ko malmostad@malmo.se.

Pratnja, zamena ano čher hem kontakt manuš (Ledsagning, avlösning i hemmet och kontaktperson)

Ked mangeja te ikljove hem valjani tuče pomoč,
šaj te rode te ovel tut pratnja.
Odova manuš so ka ovel ti pratnja šaj te pomožini tut te đa ko restorani,
te pazarine, te đa ko teatar ja diso aver so tu mangeja.

Ked pazineja dijekhe manuše kova tano tuče but paše,
sar ko primer člani kotar ti familia ja dijekh amal,
šaj te dobine zamena kotar komuna.
Ked pazineja dijekhe manuše kova tano tuče but paše dijekhvar valjani tuče hari pauza, te dahine hari. I komuna ka del tut zamena ano to čher. Šaj te ovel hem jekh promenada othe paše zalo čher.

Ako tu ja điko kas penđareja, valjani podrška hem pomoč te dobine
socialna kontaktija, isi šansa te rode jekhe kontakt manuše.

Mangeja li te rode pratnja, zamena ano čher hem kontakt manuše?

Vičin ko komunakoro kontakt centar 040-34 10 00.
Vačer so mangeja te čere muhabeti e pomožibasere menađereja.
Tu šaj hem te bičhalje e-mail ko malmostad@malmo.se.

Tu so hijan familiarno člani šaj te dobine podrška

Tu so hijan familiarno člani hem pomožineja e manuše so isi olje pharipe te nakhel o dive kokri, šaj te dobine podrška hem pomoč kotar komuna. Tu šaj te kontaktirine jekh konsulent ko kontakt centar 040-34 10 00
ja e-mail: malmostad@malmo.se.

Than te rese avere manušen (Mötesplatser)

Ko jekh esavko than šaj te rese avere manušen.
Othe čeraja but buča sarine barabar.
Odova than tano ko jekh e komunakoro lokali.

Othe ka pija kafa, ka crtina, ka ovel amen gimnastika hem bingo.
Ka šuna đikas so đanela te bašalji hem te đilabi.
Dijekhvar ka đa ki ekskurzia ja ko restorani.
Tu birineja so mangeja te čere.
Othe šaj te dobine neve amala.
Na koštini nisave pare te ave hem te rese avere manušen.

Othe šaj te čine tuče jekh kafa ja čaj hem kolače.
Ko disave lokalija isi hem restorani te čine tuče te ha maro.

Esavke thana te rese tut avere manušencar isi ko but lokacije ki diz Malmö.Sa o thana tane phravde diveste ando pondaniko đi ko paračuvi.
O lokalija so isi oljen hem restorani tane phravde ko savato hem ko kurko.

Kaj tane odola thana ki Malmö?

Ako mangeja te đane kaj tane odola thana te rese avere manušen
šaj te vičine hem te puče ko 040-34 10 00. Šaj te čitine pobuter ko komunakoro internet than, www.malmo.se/motesplatserforseniorer.