$left
$middle

Uppdaterad 20 augusti 2020

20 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anmäl ändring av ägare och ledning

I januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola. En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen måste anmäla detta till förskolenämnden. Här hittar du mer information om reglerna och en blankett för att anmäla förändring.

De skärpta kraven innebär att förskolenämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor. Det handlar om huvudmannens kompetens, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.

Ändringar av ägar- och ledningskretsen ska anmälas

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till förskolenämnden.

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts. Anmälan gäller en huvudman som getts godkännande att bedriva förskoleverksamhet i Malmö.

Är huvudmannen en juridisk person omfattas förändringar av

 • den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning, eller på annat sätt, har ett bestämmandeinflytande över verksamheten
 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag och
 • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

I samband med anmälan kommer förskolenämnden även att pröva att den fristående förskolan fortfarande uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens kompetens och lämplighet. Förskolenämnden kan också komma att pröva om verksamhetens ekonomiska förutsättningar påverkas av förändringen.

Mer om ägar- och ledningsprövning

De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för förskoleverksamheten samt lämplighet att bedriva denna.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

 1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
 3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet, såsom:

 • Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
 • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ekonomiska förutsättningar

De nya bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Inhämtande av uppgifter från andra myndigheter och företag

Förskolenämnden kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Avgifter i ansökningsärenden

Malmö stad kommer också att ha rätt att ta ut en avgift för ansökningar om godkännande för fristående förskolor. Mer information om eventuella avgifter anslås på hemsidan när Malmö stad fattat beslut i frågan.

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Förskolenämnden har tillsyn över detta. Det innebär att förskolenämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

Reglerna omfattar inte pedagogisk omsorg

De nya reglerna omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte förskolenämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.