Särskilt stöd i förskolan

Alla barn som deltar i förskolans verksamhet ska ges det stöd och den stimulans de behöver för lärande och utveckling. I någon mån behöver alla förskolebarn stöd men vissa behöver, kortvarigt eller långvarigt, mer stöd än andra.

Förskolepersonal kan exempelvis få rådgivning och handledning av psykolog och specialpedagog för att kunna ge barnen det stöd de behöver. Stödet syftar till att barnet ska kunna tillgodogöra sig den ordinarie verksamheten och utvecklas så långt som möjligt i riktning mot läroplanens mål.

Planera ditt barns stödbehov

Om ditt barn ska börja förskolan ska du redan när du ansöker om plats ta kontakt med Malmö stad och berätta att ditt barn har behov av stöd.

Om ditt barn har större behov och omfattning av stöd finns särskilt utformade förskoleverksamheter.

Kontakta förskolechefen

Om ditt barn redan går i förskolan och du ser att barnet behöver mer stöd i sin utveckling kan du kontakta förskolechefen för att diskutera hur ni bäst planerar för ditt barns förskolevistelse utifrån barnets förutsättningar.