$left
$middle

Trygg och drogfri skola

Skolan ska vara en trygg och drogfri miljö för att främja hälsa, förebygga tillbud, olyckor och förhindra missbruk samt motverka nyrekrytering till droger.

I de fall droger förekommer är målsättningen alltid att hjälpa eleven till en fungerande skolgång och ett liv utan droger. Med droger avses alkohol,
narkotiska preparat, narkotikaklassade läkemedel som ej ordinerats av läkare, dopingpreparat, preparat för sniffning/boffning samt tobak.

Lokaler och elevskåp

Skolan ger polisen tillstånd att i förebyggande syfte, med hundar eller på annat sätt, utanför skoltid genomsöka skolans lokaler och elevskåp. Polisen har rätt att öppna skåp vid markering av hund. Skåpen är skolans egendom och lånas ut till eleverna.

Goda relationer och främjande arbete

Ett främjande arbete ska finnas för att bygga starka individer som kan göra positiva val i livet och skapa goda relationer. En god dialog och samverkan med hemmen är en viktig skyddsfaktor. Andra exempel är hög närvaro i skolan, trivsel och goda kamratrelationer. Elever har rätt till kunskap om tobak, alkohol och andra droger integrerade i olika ämnen.

Elever och vårdnadshavare kan vända sig till elevhälsan för råd och stöd om det finns oro för en elev. Det går också bra att vända sig till polis eller socialtjänst.

Riktlinjer

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens riktlinjer för nolltolerans mot alkohol och droger gäller för de kommunala gymnasieskolorna i Malmö. Riktlinjerna gäller under skoltid men även vid aktiviteter utanför lektionstid såsom exempelvis skolresor och skolavslutningar.

Kontakta oss

sv