$left
$middle

CTC - förbättrade uppväxtvillkor i Malmö genom preventionsarbete

Under 2018 har Malmö startat upp arbetet med styrsystemet CTC - Communities That Care, för prevention riktat mot barn och unga. Den grundläggande tanken i CTC är att arbetet utförs med och genom lokalsamhället. Ordspråket ”det krävs en by för att fostra ett barn” fångar väl tanken i CTC-processen. Så många som möjligt behöver engageras för att åstadkomma en förändring.

Att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga är ett omfattande och långsiktigt arbete som bidrar till social hållbarhet och jämlik hälsa.

Några problem som hindrar utvecklingen av goda uppväxtvillkor är ungdomars våld, kriminalitet, bruk av alkohol och droger, sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång samt depression och ångest.

Framgångsrikt preventionsarbete är komplext

Idag vet vi att det ofta är samma bakomliggande orsaker till dessa hälso- och beteendeproblem (risk- och skyddsfaktorer). Genom att ta reda på vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i ett område och därefter arbeta för att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer, kan dessa problembeteenden förebyggas och minska.

Vi vet också att framgångsrikt preventionsarbete är komplext och kräver samverkan från flera olika aktörer.

Metod för prevention och systematiskt trygghetsarbete

2017 beslutade kommunstyrelsen i Malmö stad att Communities That Care (CTC) skulle antas som metod för systematiskt trygghetsarbete samt att CTC skulle införas som struktur och system för det förebyggande arbetet.

I augusti 2018 sattes implementeringen av CTC igång i de fem första områden i Malmö.

Områdesteam i form av kunskapsallianser

I varje område är arbetet igång med att etablera tvärsektoriella områdesteam i form av kunskapsallianser. I dessa ingår tjänstepersoner inom förskola, skola, socialtjänst, kultur, fritid och representanter från polisen, räddningstjänsten, idéburna sektorn, näringsliv, barn, unga och vuxna boende – helt enkelt alla som har ett intresse av att utveckla området genom att ge barn och unga så goda förutsättningar som möjligt.

Handlingsplaner för utvecklingen i området

Under vintern har områdesprofiler för vart och ett av de fem utvalda områdena presenterats. Nästa steg i CTC-processen är att ta fram handlingsplaner för utvecklingsarbetet i varje område. I detta ingår både ett visionsarbete och att formulera en tydlig målkedja för de insatser som ska göras.

Handlingsplanen beskriver också hur det systematiskt främjande arbetet ska gå till. Visionen och målsättningarna ska delas av alla som ingår i områdesteamet, sedan verkar var och en inom sitt fält mot de gemensamma målen.

Vetenskapligt bevisat effektiva insatser

De insatser som väljs ut för att skapa förändring ser olika ut beroende på varje områdes specifika behov.

Det centrala i CTC-arbetet är att insatserna ska vara vetenskapligt bevisat effektiva och arbeta mot de risk- och skyddsfaktorer som respektive områdesteam gemensamt har beslutat att prioritera för just sitt område.

Samverkan med tydliga ansvarsområden

CTC-processen synliggör områdets specifika behov och handlingsplanen blir en samverkansöverenskommelse mellan de olika aktörerna, där allas ansvarsområden tydliggörs.

Arbetet följer sedan en detaljerad arbetsgång utifrån CTC-processens fem faser. Kvaliteten säkerställs genom en detaljerad checklista med mål och delmål, som driver processen framåt mot medvetna val och beslutsfattanden.

Handlingsplanerna beräknas vara klara hösten 2019 för att implementeras i områdena vid årsskiftet 2019/2020.

Läs mer på malmo.se/ctc

sv