Stadsrevisionens mål och arbetssätt

Malmö Stadsrevision är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna (revisorskollegiet) och de sakkunniga som biträder dessa (revisionskontoret). Malmö Stadsrevision är direkt underställd Malmö kommunfullmäktige.

Mål

Revisorerna arbetar för en oberoende revision som verkar för

  • att fullmäktiges mål och uppdrag genomförs och följs upp
  • att främja fullmäktiges styrning och beslutsfattande genom att tillse att kommunstyrelsen och nämnderna lämnar en rättvisande redovisning av ekonomi och verksamhet
  • att nämnder/styrelser tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi, verksamhet och rutiner
  • att granskningen sker stödjande och förebyggande och ger ett mervärde i verk­samheten.

Arbetssätt

Revisionen skall kännetecknas av:

  • saklighet, integritet samt ett effektivt och stödjande arbetssätt
  • mycket goda kunskaper om den miljö och de förutsättningar som stadens nämnder/styrelser verkar i
  • en helhetssyn på kommunens verksamhet
  • en öppen och aktiv dialog mellan revisionen och stadens nämnder/styrelser
  • en inriktning och omfattning som baseras på en bedömning av väsentlighet och risk.

Styrgrupper

Revisorerna arbetar i fyra så kallade styrgrupper. Deras uppgift är att under året följa verksamheten inom berörda nämnder/styrelse. Respektive styrgrupp bevakar och bereder den årliga granskningen samt vissa fördjupade projekt inför behandlingen i revisorskollegiet.

Senast ändrad: