Revisionsrapporter 2015-2021

Revisionskontorets granskningsrapporter presenteras här efter beslut i revisorskollegiet.

2021 - Systematiskt brandskyddsarbete

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden säkerställer ett systematiskt brandskyddsarbete utifrån gällande regelverk. Granskningen syftade även till att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sin uppsiktsplikt när det gäller det systematiska brandskyddsarbetet i Malmö stad.
Systematiskt brandskyddsarbete  (pdf, 431.3 kB)
Missiv (pdf, 64.8 kB)

2021 - Personlig assistans

Syftet med granskningen har varit att bedöma om funktionsstödsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet av personlig assistans, samt har en tillräcklig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Syftet har också varit att bedöma om den interna kontrollen avseende utbetalningar som rör personlig assistans är tillräcklig.
Personlig assistans (pdf, 589.8 kB)
Missiv (pdf, 156.8 kB)

2020 - Barnkonventionen

Syftet med granskningen har varit att bedöma om fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställer att barnkonventionen tillämpas i verksamheten samt att bedöma om nämnderna har en ändamålsenlig styrning och uppföljning i frågor som rör barnkonventionen och barnets rättigheter.
Barnkonventionen (pdf, 267.2 kB) Missiv (pdf, 106.5 kB)

2020 - Inköpsverksamhet

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende inköpsverksamheten.
Inköpsverksamhet (pdf, 339.1 kB) Missiv (pdf, 113.7 kB)

2020 - IT-säkerhet

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och servicenämnden säkerställer att IT-säkerheten är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång.
IT-säkerhet (pdf, 699.6 kB) Missiv (pdf, 115.5 kB)

2020 - Krisberedskap

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, grundskolenämnden och tekniska nämnden säkerställer en ändamålsenlig beredskap inför och vid händelse av kris eller extraordinära händelser. Granskningen har även syftat till att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sin uppsiktsplikt när det gäller denna beredskap i Malmö stad.
Krisberedskap (pdf, 752.4 kB) Missiv (pdf, 116.5 kB)

2020 - Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig uppsikt över nämndernas verksamhet.
KS uppsikt (pdf, 617.7 kB) Missiv (pdf, 113.3 kB)

2020 - Digitalisering

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, hantering och uppföljning av digitaliseringssatsningar/digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering. Granskningen har också syftat till att bedöma kommunstyrelsens
uppsiktsplikt när det gäller digitaliseringsarbetet i Malmö stad.
Digitalisering (pdf, 514.2 kB) Missiv (pdf, 93.9 kB)

2020 - Statsbidrag från Migrationsverket

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
överförmyndarnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket.
Migrationsverket (pdf, 274.6 kB) Missiv (pdf, 127.2 kB)

2020 - Barn som far illa

Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning samt ett fungerande arbete med orosanmälningar, barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser för barn som far illa, eller riskerar att fara illa.
Barn som far illa (pdf, 616.2 kB) Missiv (pdf, 72.8 kB)

2020 - Stöd till idéburen sektor - föreningsbidrag mm

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, fritidsnämnden och kulturnämnden säkerställer att stöd till idéburen sektor hanteras enligt gällande regelverk och att den interna kontrollen av detta är tillräcklig.
Stöd till idéburen sektor (pdf, 605.1 kB) Missiv (pdf, 147.1 kB)

2020 - Förstudie Storstadspaketet

Syftet med förstudien har varit att inhämta information om storstadspaketet samt att utreda eventuellt behov av fördjupad granskning av Malmö stads hantering av storstadspaketet.
Storstadspaketet (pdf, 1.2 MB) Missiv (pdf, 114.6 kB)

2020 - Hyresbetalningar

Syftet med granskningen är att bedöma om fritidsnämnden, funktions-stödsnämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig intern kontroll kring hantering av hyresavtal och hyresbetalningar.
Hyresbetalningar (pdf, 766.9 kB) Missiv (pdf, 73.8 kB)

2020 - Kontroll och uppföljning av privata utförare

Syftet med granskningen har varit att bedöma om hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden säkerställer att det finns en tillräcklig kontroll och uppföljning av privata utförare. Syftet har även varit att bedöma om nämnderna säkerställer allmänhetens insyn i verksamheten. Syftet var också att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sin uppsiktsplikt vad gäller privata utförare samt tar sitt ansvar för att bereda och återrapportera ärenden med sådan anknytning till kommunfullmäktige.
Privata utförare (pdf, 960.9 kB)   Missiv (pdf, 118.2 kB)

2020 - Kulturnämndens hantering av konst

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kulturnämndens interna kontroll är tillräcklig avseende hantering av konst. Den sammanvägda bedömningen är att kulturnämndens interna kontroll avseende hantering av konst inte är helt tillräcklig.
Hantering av konst (pdf, 1004.8 kB)            Missiv (pdf, 98.1 kB)

2019 - Upphandlingar och inköp

Syftet med granskningen har varit att bedöma om inköp har direktupphandlats enligt gällande regelverk eller avropats gentemot aktuella ramavtal samt om nämndernas interna kontroll avseende upphandlingsprocessen varit tillräcklig.
Upphandlingar & inköp (pdf, 1.2 MB)          Missiv (pdf, 112.8 kB)

2019- Arbetet med att förebygga avhysningar

Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga avhysningar.
Avhysningar (pdf, 1.2 MB)            Missiv (pdf, 137.7 kB)

2019 - Utlandsresor

Stadsrevisionen har granskat om kommunstyrelsen, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden säkerställer att anställda och förtroendevalda följer rättspraxis och styrdokument vid utlandsresor och om den interna kontrollen av detta är tillräcklig.
Utlandresor (pdf, 956.8 kB)        Missiv (pdf, 144 kB)

2019 - Ekonomiskt bistånd

Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att verksamheten ekonomiskt bistånd bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
Ekonomiskt bistånd (pdf, 1.5 MB) Missiv (pdf, 99.2 kB)

2019 - Våld och hot på biblioteken

Syfet med granskningen har varit att bedöma om kulturnämnden säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot.
Våld och hot på biblioteken (pdf, 1.9 MB)            Missiv (pdf, 106.2 kB)

2019- Likvärdighet i fritidshem

Syftet med granskningen har varit att bedöma om utbildning i fritidshem bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med särskilt fokus på om den är likvärdig.
Likvärdighet i fritidshem (pdf, 866.2 kB)             Missiv (pdf, 99.2 kB)

2019 - Verifikationsgranskning

Granskningen avser hantering av inventarier och redovisning av dessa inom grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tekniska nämnden.
Verifikationsgranskning (pdf, 867.3 kB)                 Missiv (pdf, 103.4 kB)

2019 - Avvikelsehantering

Syftet med granskningen har varit att bedöma om avvikelsehanteringen i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödnämnden är ändamålsenlig.
Avvikelsehantering (pdf, 901.6 kB)                      Missiv (pdf, 133.6 kB)

2019 - Kulturstrategin

Stadsrevisionen har granskat om kommunstyrelsen och kulturnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kulturstrategin samt om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig måluppfyllelse när det gäller kulturmålen i kulturstrategin.
Kulturstrategin       (pdf, 1 MB)Missiv (pdf, 128.7 kB)

2019 - Utbildning för nyanlända elever i grundskolan

Syftet är att bedöma om grundskolenämnden bedriver en utbildning för nyanlända elever på ett ändamålsenligt sätt. Syftet är även att bedöma om grundskolenämnden följer upp, analyserar och vid behov vidtar åtgärder gällande utbildningen för nyanlända elever.
Nyanlända elever          (pdf, 914.3 kB)Missiv (pdf, 179.5 kB)

2019 - Missbruks- och beroendevård

Syftet med granskningen är att bedöma om missbruks- och beroendevården för vuxna inom arbetsmarknads- och socialnämnden är ändamålsenlig.
Missbruks- och beroendevård (pdf, 1.2 MB) Missiv (pdf, 102 kB)

2018 - LSS verksamheten

Syftet med granskningen har varit att bedöma om funktionsstödsnämnden säkerställer
att det bedrivs en ändamålsenlig styrning och ledning samt uppföljning av LSS-verksamheten.
LSS-verksamheten (pdf, 1.1 MB)                Missiv (pdf, 141.7 kB) 

2018 - Samordnad individuell plan SIP

Stadsrevision har granskat om arbetet med SIP inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är samordnat och bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
SIP (pdf, 866 kB)             Missiv (pdf, 197.7 kB) 

2018 - Hemlöshet

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka hemlöshet.
Hemlöshet (pdf, 2.9 MB)                Missiv (pdf, 145.6 kB) 

2018 - Arbetsmarknadsinsatser

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställer att det finns en
ändamålsenlig styrning och ledning, samverkan och uppföljning av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna.
Arbetsmarknadsinsatser (pdf, 613.8 kB)                     Missiv (pdf, 117 kB) 

2018 - Direktupphandling och avtalstrohet

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kulturnämnden säkerställer att inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande regelverk avseende direktupphandlingar samt om styrelsens och nämndernas interna kontroll härav är tillräcklig. Syftet med granskningen har även varit att
bedöma om kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag enligt reglementet att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet.
Direktupphandling och avtalstrohet (pdf, 747.6 kB)                    Missiv (pdf, 120.6 kB) 

2018 - Kompetensförsörjning

KPMG har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat kompetensförsörjning inom kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.
Kompetensförsörjning (pdf, 347.4 kB)                           Missiv (pdf, 127.9 kB)

2018 - Verifikationsgranskning

EY har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat verifikationer och löpande bokföring vid arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden och miljönämnden.
Verifikationsgranskning (pdf, 140.6 kB)                       Missiv (pdf, 104.9 kB)

2018 - Klimatutsläpp och matkonsumtion

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat om policyn för hållbar utveckling och mat för Malmö stad efterlevs samt om genomförande, utvärdering och uppföljning är ändamålsenlig vid kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, servicenämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden.
Klimatutsläpp & matkonsumtion (pdf, 481.1 kB)         Missiv (pdf, 130.1 kB)

2018 - Underhåll av fastigheter i Malmö stad

EY har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat servicenämndens underhåll av fastigheter.
Underhåll av fastigheter (pdf, 839.7 kB)                            Missiv (pdf, 138.5 kB) 

2018 - Informationssäkerhet

EY har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat informationssäkerheten.
Informationssäkerhet (pdf, 864.9 kB)                             Missiv (pdf, 128.2 kB) 

2018 - Familjehemsplaceringar

Syftet med granskningen var att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig uppföljning – i synnerhet på aggregerad nivå - av familjehems-placerade barn i syfte att skapa förutsättningar för en familjehemsvård av god kvalitet.
Familjehemsplaceringar (pdf, 804 kB)                        Missiv (pdf, 140.2 kB)

2018 - Granskning av våldsbejakande miljöer

Syftet med granskningen var att bedöma om Malmö stad säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka våldsbejakande miljöer. Granskningen har avsett kommunstyrelsen, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och fritidsnämnden.
Våldsbejakande miljöer (pdf, 283.8 kB)          Missiv (pdf, 120.6 kB) 

2018 - Kränkande behandling i grundskolan

Syftet med granskningen har varit att bedöma om grundskolenämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling bedrivs ändamålsenligt och med en tillräcklig intern kontroll.
Kränkande behandling (pdf, 771.5 kB)           Missiv (pdf, 101.4 kB)

2017 - Miljöfarlig mark och verksamhet

Syftet med granskningen var att bedöma och kartlägga hur arbetet med inventering och sanering av förorenad mark bedrivs i Malmö stad. Vidare var syftet att bedöma och kartlägga om Malmö stad har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av farligt avfall vid rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt markföroreningar.
Miljöfarlig mark och verksamhet (pdf, 653.7 kB)           Missiv (pdf, 105 kB)

2017 - Verifikationsgranskning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om servicenämndens verifikationer och löpande bokföring är rättvisande och nämndens interna kontroll är tillräcklig.
Verifikationsgranskning (pdf, 351.9 kB)       Missiv (pdf, 115.1 kB)

2017 - Upphandlingar

Syftet med granskningen har varit att bedöma om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden säkerställer att direktupphandlingar genomförs enligt lagar, riktlinjer och med en tillräcklig intern kontroll samt om nämnderna följer de ramavtal som kommunen slutit.
Upphandlingar (pdf, 491.8 kB)         Missiv (pdf, 83.3 kB)

2017 - Projektredovisning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och miljönämndens projektredovisning bedrivs och hanteras på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt samt bidrar till en rättvisande bild av nämndens verksamhet i dess räkenskaper. Syftet har även varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt av att nämnderna följer de interna riktlinjerna avseende projektredovisning är tillräcklig.
Projektredovisning (pdf, 5.9 MB)        Missiv (pdf, 80.2 kB)

2017 - Miljöarbetet i Malmö stad

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och miljönämnden har en ändamålsenlig ledning, styrning och uppföljning av Malmö stads miljöarbete.
Miljöarbetet i Malmö stad (pdf, 753.5 kB)         Missiv (pdf, 94.4 kB)

2017 - Beaktande av barnperspektiv i handläggning av bistånd

Syftet med granskningen var att bedöma hur kommunstyrelsen stödjer arbetet med att förankra barnperspektivet i handläggningen av bistånd, hur kommunstyrelsen följer upp hur barnperspektivet beaktas i handläggningen av bistånd där barn är berörda, samt övergripande fånga kommunstyrelsens styrning och uppföljning rörande barnperspektivet. Beaktande av barnperspektiv (word, 316.3 kB)         Missiv (pdf, 85.6 kB) 

2017 - Lönerutiner och pensionskostnader

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och servicenämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende lönehantering och pensionskostnader.
Lönerutiner och pensionskostnader (pdf, 546.8 kB)         Missiv (pdf, 104.9 kB) 

2017 - Kompetensförsörjning inom kommunal förskola

På uppdrag av revisorskollegiet har KPMG granskat kompetensförsörjningen inom kommunal förskola. Kompetensförsörjning inom kommunal förskola (pdf, 304.1 kB)            Missiv (pdf, 98.4 kB) 

2017 - Läkemedelshantering

Syftet med granskningen har varit att bedöma om hälsa-, vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll avseende läkemedelshanteringen.
Läkemedelshantering (pdf, 467 kB)        Missiv (pdf, 101.7 kB) 

2017 - God man

Syftet med granskningen har varit att bedöma om överförmyndarnämnden säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll inom den del av verksamheten som avser god man. 
God man (pdf, 424.2 kB)         Missiv (pdf, 82.8 kB) 

2017 - Styrning, ledning, uppföljning och kontroll av hemtjänsten

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för hälsa-, vård- och omsorg säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av hemtjänsten.
Hemtjänsten (pdf, 1.1 MB)        Missiv (pdf, 97.7 kB) 

2017 - Trafiksäkerhet

Syftet med granskningen har varit att bedöma om tekniska nämnden/ gatukontorets styrning och kontroll avseende trafiksäkerhetsfrågor är tillräcklig med utgångspunkt från Malmö stads trafiksäkerhetsstrategi. Syftet var även att bedöma ändamålsenligheten av de åtgärder som vidtas av tekniska nämnden.
Trafiksäkerhet (pdf, 844.5 kB)          Missiv (pdf, 97.2 kB)  

2017 - Barns lekytor

Syftet med granskningen har varit att granska hur förskolenämnden säkerställer att alla förskolebarn erbjuds en god miljö och likvärdig förskola avseende utemiljön.
Barns lekytor (pdf, 405.1 kB)        Missiv
(pdf, 77.4 kB)

2017 - Tillsyn fristående förskolor

Syftet med granskningen har varit att bedöma om förskolenämnden säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll avseende nämndens tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.
Tillsyn fristående förskolor (pdf, 541.4 kB)      Missiv
(pdf, 79.2 kB)

2016 - Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn

Malmö stads revisorer har tillsammans med Region Skånes revisorer och Helsingborgs stads revisorer granskat hur Region Skåne och dessa kommuner samverkar när det gäller psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn.
Psykisk ohälsa (pdf, 1.9 MB)      Missiv (pdf, 86.5 kB)

2016 - Ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadsinsatser

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ungdomsarbetslösheten och arbetsmarknadsinsatser riktade mot åldersgruppen 16-24 år.
Ungdomsarbetslöshet & arbetsmarknadsinsatser (pdf, 1.2 MB)              Missiv (pdf, 80 kB)

2016 - Ekonomisk styrning och kontroll

Stadsrevisionen har genomfört granskning av Malmö stads ekonomiska styrning och kontroll.
Ekonomisk styrning och kontroll (pdf, 382.6 kB)                Missiv (pdf, 78.3 kB)

2016-Flyktingsituationen

Revisorskollegiet har granskat hanteringen av flyktingsituationen utifrån tre områden; anpassning av nämndernas verksamheter, integration av nyanlända samt mottagande och integration av ensamkommande flyktingbarn.
Flyktingsituationen (pdf, 534 kB)         Missiv (pdf, 105 kB)

2016 - Grundskolan i Malmö stad

Det övergripande syftet med granskningen har varit att ta ställning till om rektorerna bedriver ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att uppnå de nationella målen och kunskapskraven samt att såväl hög- som lågpreseterande elever får det stöd som de har rätt till enligt skollagen.
Grundskolan (pdf, 711.1 kB)          Missiv (pdf, 100.5 kB)

2016 - Sjukskrivningar

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete, avseende att förebygga och minska sjukfrånvaron, är ändamålsenligt utifrån gällande lagar och föreskrifter.
Sjukskrivningar (pdf, 506.8 kB)         Missiv (pdf, 85.1 kB)

2016 - Försörjningsstöd

Syftet med granskningen har varit att bedöma vad Malmö stad gör för att säkerställa kvalitet och kompetens kring handläggningen av försörjningsstödet samt bedöma om den interna kontrollen avseende utbetalningar av försörjningsstödet är tillräcklig.
Försörjningsstöd (pdf, 471.2 kB)         Missiv (pdf, 86.8 kB)

2016 - Uppföljning av direktupphandlingar TN/Gk

Syftet med denna granskning har varit att följa upp den del av 2014 och 2015 års granskningar som avsåg direktupphandlingar samt att bedöma om tekniska nämnden säkerställer att gatukontoret genomför direktupphandlingar på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontoll.
Uppföljning direktupphandlingar (pdf, 481 kB)          Missiv (pdf, 85.5 kB)

2016 - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

PWC har på uppdrag av revisorskollegiet granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt (pdf, 826.1 kB)      Missiv (pdf, 86.3 kB)

2016 - Styrning och uppföljning av investeringar

Syftet med granskningen var att bedöma om tekniska nämnden har en tillräcklig intern kontroll för sin investeringsprocess samt att följa upp de åtgärder som angavs i tekniska nämndens yttrande av 2012 års investeringsgranskning.
Styrning och uppföljning av investeringar (pdf, 590.8 kB)       Missiv (pdf, 87.9 kB)

2016 - Trygghet i Malmö

Syftet med granskningsprojektet har varit att granska om Malmö stad har en ändamålsenlig verksamhet avseende Malmö som trygg stad.
Trygghet i Malmö (pdf, 641.7 kB)      Missiv (pdf, 84.4 kB)

2015- Anläggningsregister

Syftet med granskningen har varit att ta ställning till om kommunstyrelsen, tekniska nämnden och servicenämnden har tillräckliga rutiner för att upprätthålla kompletta, uppdaterade och korrekta anläggningsregister enligt god redovisningssed och Malmö stads anvisningar och riktlinjer. 
Anläggningsregister (pdf, 328.8 kB)

2015 - Upphandlingar i Malmö stad

EY har på uppdrag av revisorskollegiet granskat upphandlingar i Malmö stad. Syfte med granskningen har varit att ta ställning till om kommunstyrelsen, tekniska nämnden och servicenämnden följer lagen om offentlig upphandling, stadens upphandlingspolicy, stadens riktlinjer och beslutade ramavtal. Vidare har granskats om ändamålsenlig kompetens finns för att utföra upphandlingarna, det finns en tillräcklig intern kontroll och om det finns ett fungerande samarbete mellan de granskade nämnderna.
Upphandlingar (pdf, 87.4 kB)

2015 - Malmö Live

Granskning om stadens engagemang i projektet Malmö Live skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig.
Malmö Live (pdf, 230.5 kB)

2015 - Insatser för barn och ungdomar i HVB

Granskningen har skett på två av Malmös stadsområden. Syftet har varit att kunna svara på om insatserna för barn och ungdomar i HVB är ändamålsenliga och om det finns en ändamålsenlig kvalitetsuppföljning.
Insatser för barn och ungdomar i HVB (pdf, 263.3 kB)

2015 - IT-verksamheten och informationssäkerhet

Deloitte har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av informationssäkerhet inom Malmö stad.
Informationssäkerhet (pdf, 383.5 kB)

2015 - Barn som far illa

Kortgranskningen avseende barn som far illa eller där det föreligger en så kallad orosanmälan om barn som far illa.
Barn som far illa (pdf, 621.9 kB)

2015 - Cykelstaden Malmö

Granskning av hur tekniska nämnden/gatukontoret arbetar för att uppfylla målen i "Cykelprogram för Malmö stad 2012-2019".
Cykelstaden Malmö (pdf, 2.4 MB)

2015 - Skola för elever med stora svårigheter

Revisionskontorets granskning avseende den grupp av elever som placeras i särskild undervisningsgrupp.
Skola för elever med stora svårigheter (pdf, 2.7 MB)

2015 - Kvalitetsuppföljning Vård och omsorg

Syftet med granskningen har varit att kunna svara på om kvalitetsuppföljningen inom vård och omsorg är tillräcklig och ändamålsenlig.
Kvalitetsuppföljning VoO (pdf, 2.5 MB)

2015 - Klimatsäkrat Malmö

Granskning av Malmö stads beredskap och strategier vid akuta insatser i samband med kraftigt skyfall, förebyggande arbete med klimatanpassning avseende ökad nederbörd, skyddet för stadens och medborgarnas egendom samt efterföljsamhet av lagar, miljöprogram och handlingsplaner.
Klimatsäkrat Malmö (pdf, 2.2 MB)

Senast ändrad: