$left
$middle

Kvalitetsmodell

Förskoleförvaltningens kvalitetsmodell tar sin utgångspunkt i förskolornas kvalitetsrapporter.

Att arbeta systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling – från enhetsnivå till huvudmannanivå, det vill säga förskolenämnden. I detta arbete bör det ingå att identifiera vilka behov och utmaningar verksamheten har, vilka förutsättningar som är nödvändiga för att uppnå de nationella målen (i enlighet med skollagen och läroplan för förskolan, Lpfö 18), att utveckla arbetsprocesser, att analysera resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder vid brister i verksamheten. Varje förskola ska därför identifiera utvecklingsområden, formulera mål för verksamheten inom dessa områden och dokumentera resultat av de insatser som beslutas. Dessutom arbetar alla förskolor med ett eller flera kommungemensamma områden där det bedömts att det finns ett generellt utvecklingsbehov. I Malmö sker dokumentationen på enhetsnivå i en gemensam mall.

Dokumentationen (kvalitetsrapport och delrapport) ska i första hand tjäna som stöd för förskolans eget utvecklingsarbete men ska också utgöra underlag för de kvalitetsdialoger som sker på olika nivåer i förskoleförvaltningen.

Kvalitetsrapporten tas fram av rektor tillsammans med medarbetarna. I kvalitetsrapporten utgår förskolan från en nulägesbedömning, framtagen i nära dialog mellan medarbetare, arbetslag och rektor. Nulägesbedömningen beskriver verksamhetens styrkor och svagheter och utifrån denna identifieras prioriterade utvecklingsområden. Förskolan skriver fram vilka utvecklingsområden man vill prioritera att arbeta med under kommande år. Man beskriver sin analys av bakomliggande orsaker, vad för insatser man planerar och vilka effekter man tror att de insatserna kommer att få. Vidare ska varje förskola göra en uppföljning av sina tidigare prioriterade utvecklingsområden. I denna bedömer man hur väl man lyckats genomföra sina insatser samt vilka effekter det fått på verksamheten.

Efter hösten görs en avstämning av arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena, i den så kallade delrapporten.

Förskolornas rapporter används förutom i det egna utvecklingsarbetet också som underlag i de kvalitetsdialoger som genomförs under hösten. I dialogerna möts medarbetare, lokala ledningsfunktioner och utbildningschef. Kvalitetsanalytiker från avdelningen för kvalitet och myndighet stödjer dialogprocessen genom att till exempel föra fram underlag av relevans, däribland nyckeltal.

Utbildningschefer, skolchef/förvaltningsdirektör och nämndspolitiker möts också i dialogform. Syftet är att tillsammans skapa en fördjupad förståelse för verksamhetens kvalitet och villkor, utvecklingsbehov och utmaningar.

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

  • E-post:  forskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–17.00.
  • Postadress: 
   Förskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Lugna gatan 82
  • Besökstider: 
   Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv