Kvalitetsmodell

Förskoleförvaltningens kvalitetsmodell tar sin utgångspunkt i förskolornas kvalitetsrapporter.

Att arbeta systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling – från enhetsnivå till huvudmannanivå, det vill säga förskolenämnden. I detta arbete bör det ingå att identifiera vilka behov och utmaningar verksamheten har, vilka förutsättningar som är nödvändiga för att uppnå de nationella målen (i enlighet med skollagen och läroplan för förskolan, Lpfö 98), att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder vid brister i verksamheten. Varje förskola ska därför identifiera utvecklingsområden, formulera mål för verksamheten inom dessa områden och dokumentera resultat av de förbättringsåtgärder som beslutas. Dessutom arbetar alla förskolor med ett eller flera kommungemensamma områden där det bedömts att det finns ett generellt utvecklingsbehov. I Malmö sker dokumentationen på enhetsnivå i en gemensam mall.

Dokumentationen (kvalitetsrapport och delrapport) ska i första hand tjäna som stöd för förskolans eget utvecklingsarbete men ska också utgöra underlag för de kvalitetsdialoger som sker på olika nivåer på förskoleförvaltningen. Kvalitetsrapporterna tas fram av förskolechefen tillsammans med medarbetarna.

I kvalitetsrapporten utgår förskolan från en nulägesbedömning, framtagen i nära dialog mellan medarbetare, arbetslag och förskolechef. Nulägesbedömningen beskriver verksamhetens styrkor och svagheter och utifrån denna identifieras prioriterade utvecklingsområden. I kvalitetsrapporten anger förskolan varför de har satt upp sina mål, och hur de arbetar mot dessa mål, och beskriver kopplingen mellan uppföljning, analys, planering och genomförande.

Vidare ska varje förskola göra en uppföljning av sina prioriterade utvecklingsområden. I denna görs en bedömning av vilka framsteg som har gjorts, vilka svårigheter som har uppkommit och vilka insatser/åtgärder som återstår inom de prioriterade utvecklingsområdena. Efter hösten görs en avstämning av arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena, i den så kallade delrapporten.

Förskolechefen har en kvalitetsdialog med utbildningschefen baserad på förskolans kvalitetsrapport och andra underlag. Utbildningschefen gör en sammanställning av kvalitetsarbetet inom sitt förskoleområde, utifrån ett gemensamt dokumentationsstöd inför kvalitetsdialoger med förskolenämndens presidium. I kvalitetsdialogerna deltar förskolenämndens presidium, förskoledirektör, utbildningschefer, avdelningschef för och medarbetare från avdelningen för kvalitet och myndighet. I dessa dialoger lyfts såväl svagheter som styrkor inom förskoleområdet.

Som underlag för kvalitetsdialoger på samtliga nivåer finns statistik och nyckeltal som stöd för att analysera förskolornas förutsättningar att bedriva likvärdig verksamhet med god kvalitet för alla barn.

Senast ändrad: 2019-03-27 16:08