Utomhusaffischering på Eurosizetavlor

Malmö stad har tillgång till 95 ytor för affischering på Eurosizetavlor på olika platser i centrala Malmö. Ytorna kan användas av Malmö stads förvaltningar och hel- och delägda bolag. De är i första hand avsedda för marknadsföring av arrangemang och samhällsinformation som är av stor vikt för Malmö och Malmöborna.

Önskemål och tilldelning av plats

Alla Malmö stads förvaltningar och bolag kan skicka in önskemål om affischplats två gånger om året (brukar vara i maj respektive november). Beslut om vilka som får affischplats fattas av stadskontorets kommunikationsavdelning.

Då efterfrågan är stor är det inte alltid möjligt att tillgodose allas önskemål. Evenemang och kampanjer som har extra hög prioritet för Malmö stad och Malmö kan därtill komma att påverka redan gjord fördelning.

Deadlines

Deadline för godkännande av material

Senast 10 arbetsdagar före kampanjstart ska original i form av en lågupplöst pdf samt uppsättningsanvisningar skickas till kampanjplanering@clearchannel.se för godkännande.

Deadline för leverans av färdiga affischer

Färdiga tryckta affischer ska levereras till Clear Channel senast 6 arbetsdagar före kampanjstart på adress:

Clear Channel
Betongvägen 4 A
142 50 Skogås

Specifikationer och rutiner

Clear Channels tekniska specifikationer och rutiner

Ordernummer

Malmö stad har ett gemensamt ordernummer för alla våra kampanjer: 345655.

Tryck av affischer

Det går att trycka antingen via Clear Channel eller hos valfritt tryckeri. Malmö stad har tillgång till 95 Eurosizeytor. Materialleveransen ska innehålla en nettoupplaga på 95 affischer plus en överupplaga på 20% för att möjliggöra underhåll under kampanjperioden. Läs mer om vad som gäller i Clear Channels specifikationer.

Riktlinjer för annonsering

  • Innehållet skall vara kommunövergripande, dvs ha ett intresse för Malmöbor oavsett var man bor, och ska bidra till att lyfta varumärkena Malmö och Malmö stad.
  • Innehållet får endast omfatta information om eller marknadsföring av de verksamheter och arrangemang som är Malmö stads egna eller som Malmö stad delvis är delaktiga i.
  • Innehållet får ej innehålla kommersiella budskap och logotyper. Detta gäller även sponsring av kommunala evenemang och liknande aktiviteter.
  • Innehåll och utformning ska stå i överenskommelse med god svensk reklamsed.
  • Avsändare är Malmö stad, eventuellt med samarbetspartners. Samarbetspartners måste godkännas i varje fall. Riktlinjer för partners måste respekteras, dvs inga mediasponsorer får synas (några undantag kan förekomma).
  • Kommunalt majoritetsägda bolag får annonsera på ytorna på samma premisser som förvaltningarna. I vissa fall räknar dock Clear Channel kommunägda bolag som kommersiella. Sysav är ett sådant exempel.

Tekniska specifikationer

Clear Channels tekniska specifikationer för Eurosize (Adshel)

Kontakt

Carolin Sjöholm, stadskontorets kommunikationsavdelning
carolin.sjoholm@malmo.se
Tel: 0721-57 23 90

Senast ändrad: 2020-01-31 11:31