Kvinnofrid och våld i nära relation

Här kan du läsa om Malmö stads plan vid våld i nära relation. Planen utgår från att alla som berörs av våldet kan behöva hjälp. Därför finns det insatser för alla berörda parter: kvinnor, barn och män.

Våld i hemmet är inte bara ett privat problem. Samhället har samma ansvar att skydda kvinnor och barn utsatta för våld av närstående som vid andra våldsbrott. I Malmö finns därför Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. Planen utgår från att alla som berörs av våldet kan behöva hjälp. Därför finns det insatser för alla berörda parter: kvinnor, barn och män. Insatserna avser såväl psykiskt och fysiskt våld som sexuella övergrepp liksom vid våld i samkönade relationer.

NY RESURSKATALOG!
Nu finns en uppdaterad Resurskatalog för yrkesverksamma.
Resurskatalog vid våld i nära relation och sexuella övergrepp (pdf, 1.7 MB) 

Hjälp och stöd

Rätten till stöd och skydd samt hjälp för att komma vidare gäller alla oavsett inkomst, ålder, sexuell läggning och bakgrund i övrigt. Vi vet att våld förekommer i alla samhällsklasser och bland alla nationaliteter. Samtliga verksamheter inom Malmö stad bekostas av kommunen. Inga avgifter tas ut av den som behöver hjälp.

En viktig del i att förbättra arbetet mot våld mot kvinnor är kunskaps- och metodutveckling för Malmö stads medarbetare. Mycket av arbetet bygger på samverkan med till exempel polisen, Åklagarmyndigheten, kriminalvården, sjukvården samt kvinnojourerna och andra frivilliga organisationer. Inga kontakter tas dock med andra verksamheter om inte den utsatta personen själv vill det. För mer information om skydds- och stödmöjligheter, läs om Våld i nära relation.

Handlingsplan

Planen antogs 2016 och gäller fram till 2020. En uppföljning av planen ska göras vartannat år.

Senast ändrad: 2017-11-28 16:08