$left
$middle

Kvinnofrid och våld i nära relation

Här kan du läsa om Malmö stads plan vid våld i nära relation. Planen utgår från att alla som berörs av våldet kan behöva hjälp. Därför finns det insatser för alla berörda parter: både de som är utsatta och personer som använder våld.

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i nära relation?

Våld i hemmet är inte bara ett privat problem. Samhället har samma ansvar att skydda vuxna och barn utsatta för våld av närstående som vid andra våldsbrott. I Malmö finns därför Fri från våld – en gemensam angelägenhet. Planen utgår från att alla som berörs av våldet kan behöva hjälp. Insatserna avser såväl psykiskt och fysiskt våld som sexuella övergrepp oberoende av relation.

Hjälp och stöd

Rätten till stöd och skydd samt hjälp för att komma vidare gäller alla oavsett inkomst, ålder, sexuell läggning och bakgrund i övrigt. Vi vet att våld förekommer i alla samhällsklasser och bland alla nationaliteter.

En viktig del i att förbättra arbetet mot våld mot kvinnor är kunskaps- och metodutveckling för Malmö stads medarbetare. Mycket av arbetet bygger på samverkan med till exempel polisen, Åklagarmyndigheten, kriminalvården, sjukvården samt kvinnojourerna och andra frivilliga organisationer. Inga kontakter tas dock med andra verksamheter om inte den utsatta personen själv vill det.

Handlingsplan

Planen antogs 2022 och gäller fram till 2026. En uppföljning av planen ska göras vartannat år.