Tryggare Malmö - samordnad tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsammans med andra myndigheter tillsynsarbete mot illegala verksamheter. Olovliga boenden, illegala klubbar och livsmedelsfusk är bland det som projektet Tryggare Malmö arbetar med.

Samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt när det gäller att stävja de oseriösa och illegala verksamheterna i Malmö. Arbetet under 2020 har sammanställts i en rapport: Samordnad tillsyn 2020 (pdf, 4 MB)

Kommunens miljö- och hälsotillsyn, livsmedelstillsyn, bygglovsinspektion samt tillståndsenhet arbetar tillsammans med Räddningstjänsten Syd och statliga myndigheter som Polisen, Skatteverket och Tullen med särskilda tillslag mot misstänkt illegala verksamheter.

Ny enhet arbetar med trygghetstillsynen

Från och med den 1 juni 2020 är Tryggare Malmö en del av ordinarie verksamhet hos miljöförvaltningen i en ny enhet: enheten för trygghet och samordnad tillsyn.

Tillsynen kontrollerar flera verksamheter

Det som är i fokus för tillsynen inom Tryggare Malmö är bland annat oseriösa aktörer som illegala klubbar, oseriösa fastighetsägare, olovliga boenden, oregistrerade livsmedelsföretag, livsmedelsfusk, massagesalonger, läkemedelsförsäljning samt alkohol- och tobaksförsäljning.

Oregistrerade verksamheter ofta otillåtna

Det är viktigt att även bedriva tillsyn mot verksamheter som inte är registrerade och som är illegala för att uppnå hållbarhet i Malmö. Olovliga och olagliga verksamheter är ofta miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen, leder till osund konkurrens och bidrar till en upplevd otrygghet för Malmöborna. Bristande kontroll eller bristfälliga system gör att det finns stor risk att oseriösa aktörer etablerar sig på marknaden och bedriver verksamheter som inte följer gällande lagstiftning. Det finns en risk att de på sikt tränger undan seriösa aktörer.

Bakgrund till Tryggare Malmö

Tryggare Malmö möjliggjordes genom utökat kommunbidrag från kommunstyrelsens anslag för trygghetsskapande åtgärder som förstärkte tillsynsarbetet från 2017. Miljöförvaltningen har sedan dess haft samordningsansvaret för samverkande myndighetstillsynen inom satsningen.

Samsyn och samarbete

Tillsynsavdelningarna kan fokusera på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan finansieras av tillsynsavgifter och som har en koppling till otrygghet och osund konkurrens. Tryggare Malmö möjliggör utvecklade metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa och olagliga verksamheter. Vi kan bedriva tillsyn genom kvalitativa och fördjupade utredningar samt samverka och koordinera insatser från olika myndigheter.

Att använda miljö- och hälsolagstiftningen ger tillträde till verksamheter som annars är svåra att komma åt. Ofta är brott mot dessa tecken på större problem som varje tillsynsmyndighet var och en för sig har svårt att få bort. Men samordnat blir resultatet kraftfullt.

Malmökommissionen har tagit upp det dolda Malmö och vikten av att mota bort den typen av verksamheter för att uppnå en hållbar stad.

Inom satsningen Tryggare Malmö genomför vi uppsökande myndighetsgemensam tillsyn av illegala och oregistrerade verksamheter tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänst Syd, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Kronofogden.

Tryggare Malmö har effektivt arbetssätt och utvecklar metoder för den myndighetsövergripande tillsynen. Miljöförvaltningens samordningsroll i projektet innebär att vi kallar till möten och håller i gemensamma insatser samt arbetar med hur vi på ett smart sätt kan använda gemensamma resurser för att uppnå optimal effekt på oseriösa verksamheter.

En stor del av arbetet består av att kartlägga och hitta illegala verksamheter samt att spåra produkter och verksamhetsutövare. Vi har också mycket samarbete med andra myndigheter, till exempel statliga myndigheter som Läkemedelsverket och Elsäkerhetsverket, som vi, inom deras tillsynsområden, kan överlämna tillsynsärenden till.

Exempel på insatser

 • Större samordnat tillslag har gjorts mot en loppmarknad. De som deltog var miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, tillståndsenheten, Skatteverket och Polisen. Det resulterade i ett tiotal ärenden på miljöförvaltningen som gällde otillåten försäljning av läkemedel, kosttillskott och livsmedel, felmärkt kosmetika med flera produkter samt ytterligare ärenden hos de andra myndigheterna.

 • Vi samarbetar med massagesalonger vilket mynnat ut i en extern arbetsgrupp, Thaiwise, som bildats med syfte att arbeta fram effektiva sätt för att motverka illegala verksamheter inom thaimassageindustrin. Miljöförvaltningen gör uppsökande tillsyn på massagesalonger.

 • Många nagelsalonger har besökts tillsammans med Skatteverket. De flesta salongerna har haft bristande hygienrutiner och brister i sin hantering av kosmetiska och/eller kemiska produkter.

 • Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten har vi fortsatt att inventera utvalda områden med låg trygghet inom flera områden i Malmö. Projektet samarbetar även med BID Sofielund.

 • Det etablerade samarbetet med Räddningstjänsten syd, polismyndigheten, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret inom projektet Tryggare Malmö har varit fortsatt effektivt i arbetet med att hitta en del olovliga boende. Genom samarbetet har vi bidragit till bättre boendemiljöer för en del Malmöbor och förbättrat kvaliteten på Malmö stads leverantörer av dygnsboenden. I många fall har vi upptäckt boendemiljöer som varit akut hälsofarliga där det har saknats bygglov eller nödvändigt brandskydd vilket gjort att boendena förbjudits.

 • Projektet har fortsatt att kartlägga oregistrerade livsmedelsverksamheter och upptäckt. En del av verksamheterna har sedan har upphört, andra har blivit registrerade och överförts till ordinarie tillsyn.

 • Vid flera av livsmedelskontrollerna har allvarliga brister konstaterats där sedan sanktionsbeslut fattats om förbud mot utsläppande av livsmedel, vitesförelägganden och tillfälliga stängningar.

 • Fördjupade spårbarhetskontroller i grossistledet är något som vi jobbar med där fokus ligger på fusk och förfalskning av förpackningar, ommärkning av datum och försäljning av gammalt godis. Kontrollerna har i flera av fallen genomförts i samverkan med danska livsmedelskontrollen. Sedan Tryggare Malmös start har ungefär 125 ton livsmedel, främst godis, stoppats från försäljning.
 • Majrovor med farliga färgämnen som sålts har till viss del arbetats med inom ramen för Tryggare Malmö. Det har lett till ett flertal RASFF-meddelande (Rapid Alert System for Food and Feed). Det har även lett till en förändring av lagstiftningen på EU-nivå då rovor från Libanon och Syrien förts upp på den lista över vegetabiliska livsmedel som ska omfattas av en strängare kontroll vid införsel till EU.

 • Miljöförvaltningen har deltagit i gränshandelskontroll av livsmedelsfordon och följt upp ett ärenden som initierats av Polisen som gällt köttransporter.

 • Kontroll av läkemedel, tobak och pant har gjorts i 20 butiker av tillståndsenheten, Skatteverket miljöförvaltningen och Tullverket tillsammans.

 • Genom tillsyn i butiker har många produkter som inte följer EU-förordningen om kosmetiska produkter hittats. Vissa kosmetiska produkter kan innehålla skadliga och allergiframkallande ämnen. Även om några av dessa ämnen är förbjudna förekommer de fortfarande. Tillsynen har visat att det är vanligt med import av kosmetika från utanför EU/EES, där motsvarande lagstiftning inte finns och att det behövs fler kontroller av denna typ av produkter, speciellt eftersom barn ofta kommer i kontakt med dessa kosmetiska produkter. Tillsynen sker i nära samarbete med Läkemedelsverket som också fattat flera förbud baserat på miljöförvaltningens kontroller inom projektet.

 • Tillsyn har bedrivits av otillåten tillverkning av e-vätska till e-cigaretter, så kallad e-juice tillsammans med tillståndsenheten och Polisen. Tillsynen har även inneburit informationsutbyte och samarbete med Kemikalieinspektionen.

 • Ett stort utredningsärende som gäller förvaring av farliga kemikalier har handlagts och flertal förbud har meddelats till de som hanterat dem. Ärende har drivits i samarbete med Polis, Myndigheten för säkerhet och beredskap, miljöförvaltningen, räddningstjänst samt SYSAV Kemi.

 • Många rökcaféer har besökts av miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, tillståndsenheten, Skatteverket och Polisen. Samtliga har belagts med rökförbud, och de flesta har stängts. Av kvarstående rökcaféer har rökrum installerats.
 • Illegala klubbar har besökts tillsammans med stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, tillståndsenheten, Skatteverket och Polisen sedan projektstart som stängts.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Tel: 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se