$left
$middle

3D-stadsmodell

3D-stadsmodellen är det vi kallar den sammanlagda 3D-informationen som vi har i staden. Du kan beställa utdrag från 3D-stadsmodellen för exempelvis analyser, studier, projektering samt som bygglovsunderlag i olika filformat.

Idag finns det 3D-data för befintliga byggnader. Vi har även en terrängmodell (DTM) och en ytmodell (DSM) över hela staden.

Laserdata från flygning över hela staden på 20 pkt/m2 finns tillgängligt. Vi har också laserskannat stora delar av staden från gatan.

Filformat

Vi arbetar med många olika typer av filformat. Några exempel på dessa är ASCII Grid, Geotiff, OBJ, Collada, FBX, LAS, LAZ, DWG och SketchUp. Om du är osäker på vilket format som du kan behöva kan du få hjälp genom att kontakta oss.

Kostnad vid beställning av utdrag

Vad ditt utdrag kommer att kosta beror på

  • hur lång tid utdraget tar i tid
  • om du arbetar på uppdrag av någon förvaltning i staden.

Utdraget debiteras enligt framtagningskostnad per timme för

  • Byggnader - med takkonstruktion
  • Byggnader - kuber
  • Terrängmodell - yta
  • Laserrådata - punktmoln
  • Höjdgrid – punktavstånd ≥1 meter
  • Höjdkurvor – ekvidistans ≥1 meter

Timtaxa gäller även för studenter och doktorander. Kostnader anges exklusive moms. Se timtaxan i tabell D1 i "Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet".

Användningsområden

3D-data används mer och mer i hela världen, och de största byggprojekten som byggs idag planeras, konstrueras och förvaltas med hjälp av digitala 3D-underlag. Några exempel i Skåne är ESS och nybyggnationen av Skånes universitetssjukhus i Malmö.

3D-data kan exempelvis användas vid planering av staden och till analyser, studier, projektering och bygglovsunderlag. 3D-data kan också användas som kommunikationsunderlag för att digitalt i 3D visa en planerad byggnation.

Planeringen kan visualiseras som en 3D-modell och beskriva sådant som annars kan vara utmanande att beskriva till de som inte är insatta i stadsbyggnadsprocessen. Planer av olika slag visualiseras tydligare och på ett mer pedagogiskt och enkelt sätt.

Med hjälp av 3D-data har du också möjlighet att göra smidigare och mer pricksäkra analyser på ett mer noggrant sätt än tidigare.

Hur aktuell är 3D-stadsmodellen?

3D-stadsmodellen uppdateras kontinuerligt. Idag uppskattas att samtliga byggnader i staden över 30 kvadratmeter som är byggda innan 2020 finns i 3D. Kvalitén kan skilja beroende på byggnad. 3D-stadsmodellen uppdateras antingen genom fotogrammetrisk 3D-kartering, modellering från laserdata eller genom annan metod.

Kontakta oss

sv