Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Det är endast du som har en funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Om den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag är ett minderårigt barn, behövs båda vårdnadshavares underskrifter på ansökan, även om ni inte bor tillsammans.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Du behöver ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Du kan få bidrag för en skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som du normalt inte tar med dig vid en flytt.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna

  • förflytta dig inom bostaden (exempelvis tröskelborttagning)
  • sköta din hygien (exempelvis borttagning av badkar)
  • komma in i och ut ur din bostad (exempelvis dörrautomatik, ramp).

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Begränsningar i bidraget

När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

  • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.
  • Du kan inte få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
  • Du kan inte få bidrag för anpassning av fritidshus. 

Om du har frågor kan du kontakta Enheten för bostadsanpassningsbidrag

E-post: sbk.bostadsanpassning@malmo.se
Telefon: 040-341733

Om du behöver information och hjälp med ansökan ska du kontakta följande:

Kungsparken:

040-340928

Katrinetorp:

040-344363

Bulltofta:

040-345313

Arenan:

040-344120

Kalkbrottet:

040-347520

Folkets park:

040-344715

Funktionsstödsförvaltningen

040-346074

Läs mer