$left
$middle

Utsättning, lägeskontroll, byggplatsnät och andra mättjänster

Du kan beställa mättjänster som till exempel olika utsättningar eller lägeskontroll i samband med att du ansöker om bygglov. I startbeskedet för bygglov informeras du om utsättning och lägeskontroll krävs. Du kan också beställa utvisning av fastighetsgräns.

Beställ mättjänster

Du kan beställa mättjänster från Malmö stad via e-tjänst.

Om utsättning och lägeskontroll sker av annan sakkunnig än Malmö stads personal, måste du som byggherre lämna in ansökningsblankett om sakkunnig utsättare till den tekniska handläggaren i ärendet. Du får ansökningsblanketten av den tekniska handläggaren och blanketten ska skrivas under av både byggherre och utsättare.

För sakkunnig utsättare krävs godkänd ansökan samt att byggnationen inte ligger i fastighetsgräns eller i dess omedelbara närhet.

Viktiga uppgifter att ange i din beställning

Utvisning av gräns och andra mättjänster

I många fall kan gränsens läge tillfälligt markeras ut. Detta är dock olämpligt om de berörda fastighetsägarna är oense om gränsens läge.

Gränsutvisning är inte juridisk bindande till skillnad från en fastighetsbestämning.

Grovutsättning

Grovutsättning är ett mätuppdrag som kan beställas inför finutsättning och olika markarbeten. Vi kan då till exempel markera byggnadshörn samt en referenshöjd. Referenshöjden kan användas under byggets gång för att exempelvis färdigställa profiler i rätt höjd. 

Avgiften för grovutsättning är enligt stadsbyggnadsnämndens taxa plus moms per påbörjad timme, inklusive för- och efterarbete samt körning.

Finutsättning

Finutsättning innebär utsättning av byggnadens läge, enligt beviljat bygglov. Oftast sker detta genom utsättning av fasadmått som markeras på profiler. Profiler är en konstruktion som byggs vid de hörn som ska sättas ut.

Byggherren ansvarar för att profilerna är uppförda samt kompletta i läge och höjd innan avtalad tid för finutsättning. Om grovutsättning inte utförts och man inte känner till höjden, bör profilerna sättas i jämn nivå (exempelvis med nivålaser). Finns färdig golvhöjd (FG) redovisad på godkända bygglovshandlingar kommer denna markeras på en (1) profilstolpe av vår mätningspersonal.

Kostnad för finutsättning debiteras enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Exempel på hur kompletta profiler kan se ut

Exempel på hur kompletta profiler kan se ut.

Lägeskontroll

De bygglovsbeslut som kräver finutsättning kräver också en lägeskontroll. Byggherren ansvarar för att boka lägeskontrollen. Kostnad för lägeskontroll debiteras enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

En lägeskontroll innebär att man kontrollmäter att byggnadens läge i plan och höjd överensstämmer med beviljat bygglov. Vid nybyggnation är det oftast lämpligt att göra kontrollmätningen på gjuten platta/grund. Vi utför därför lägeskontrollen antingen efter gjutning eller när fasaderna är klara och lättillgängliga för inmätning. Det är viktigt att ni kontaktar oss när ni vet datum för detta.

Lägesintyg

Lägeskontrollen används som underlag för lägesintyg. Om lägesintyg krävs inför slutbesked, är det viktigt att ni kontaktar oss och bokar in lägeskontroll i god tid.

Lägesintyget kommer att skickas till byggherre, kontrollansvarig samt handläggare för ärendet. Vill ni ha kopia på lägesintyget till någon annan utöver dessa personer ska ni meddela det till mätningsenheten.

Byggplatsnät

Byggplatsnät kan användas istället för finutsättning.

Efter mätningarna är klara och beräknade så levererar mätningsenheten, efter godkänt startbesked eller när vi får klartecken från teknisk handläggare, resultat och den beräknade handlingen till beställaren.

Kontakta oss

sv