$left
$middle

Snö och halka

Malmö stad halkbekämpar och snöröjer kommunala vägbanor, cykelbanor, torg och gångbanor vintertid.

Från i mitten av oktober till i början av april har Malmö stad en beredskapsgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar via datorer och väderstationer.

Detta för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning vid behov.

I arbetet med snöröjning samarbetar Malmö stad med SOS/räddningstjänsten, för att säkra att räddningsfordon kan komma fram.

Fastighetsägarens ansvar

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar
för snöröjning. Vi tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig
allmän platsmark, medan gångbanan utanför fastigheten är
fastighetsägarens ansvar.

Kommunen transporterar bort snö

Vid stora mängder snö transporteras snön bort från gatorna till olika snöupplag för att öka framkomligheten.

Det finns sexton platser som är godkända att använda som snöupplag för kommunen.

Vid val av plats har vi tagit hänsyn till att:

  • störningarna för omgivningarna ska bli så små som möjligt
  • upplagen ska ligga bra till för in- och utfart med lastbilar och maskiner
  • ytan är tillräckligt stor för att ta hand om stora mängder snö
  • underlaget på ytan tål tung belastning av lastbilar och maskiner
  • underlaget kan ta hand om smältvattnet.

Platserna markeras med en skylt som informerar om:

  • att tippning är förbjuden utan tillstånd
  • att man inte får vistas inom området
  • vuxen ansvarar för barn
  • inte leka på snöupplagsplatsen - det kan vara farligt! Det finns risk för ras och sättningar i snömassorna. Snön kan också innehålla vassa och hårda föremål som du kan skada sig på.

Vi städar och ser över upplagen kontinuerligt. Vårt mål är att snöupplagen kommer att vara återställda till 15 maj.

Salt

Saltet vi använder är inte farligt. Den kemiska sammansättningen är densamma som vanligt bordssalt. Däremot är kornen vi använder större. Har du av någon anledning fått i dig snöslask bör du dricka mycket vatten. Saltet vi använder är obehandlat mineralsalt och har därför en gulare färg än bordssalt.

sv