$left
$middle

Om Malmö stads demensguide för anhöriga

Att vara anhörig till någon som drabbas av demenssjukdom är ofta en svår process. För att underlätta har Malmö stad tagit fram en guide för anhöriga till personer med kognitiv - eller demenssjukdom. Syftet med guiden är att ge stöd och vägledning till den som har en närstående som drabbats av demenssjukdom.

Demensguiden tar främst upp information och stöd som Malmö stad erbjuder anhöriga, men också regionala och nationella resurser som kan vara till hjälp.

Guiden har tagits fram av Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning och är en del av förvaltningens "Strategi för ett anhörigperspektiv" samt "Strategi för demensvård i Malmö stad". Arbetet ingår i förvaltningens fem fokusområden där demensvård och anhörigperspektiv är viktiga delar.

Innehållet i guiden bygger på förvaltningens erfarenheter och kompetens om demenssjukdom och anhörigstöd, samt på intervjuer med anhöriga och enkäter med anhörigföreningar.

Vägledningen är utformad i den ordning som en demenssjukdom vanligtvis utvecklas och tar upp många av de frågor och behov som ofta kommer längs vägen. Den kan läsas kronologiskt eller utifrån aktuellt behov.

Guidens innehåll har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av bland andra anhörigkonsulenter, äldreombudsman/seniorrådgivare, Silviasystrar, demenssjuksköterskor och biståndshandläggare.

För projektledning och utformning står hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens kommunikationsavdelning.

sv