$left
$middle

2. Så här går en utredning till

Om du som anhörig har börjat misstänka att det rör sig om en demenssjukdom så är det viktigt att kontakta vårdcentral för en utredning. Även om det kan vara svårt så är det bättre att veta ifall det är en demenssjukdom som drabbat din närstående.

Många anhöriga beskriver det som en lättnad att få en diagnos ställd. Då blir förändringarna begripliga och man får något att förhålla sig till. Då kan också den drabbade få den bästa hjälpen, vilket i sin tur kan ge en bättre livskvalitet för alla inblandade.

Vem utreder?

Det är vårdcentralerna som i första hand ansvarar för utredningen. De remitterar vid behov till specialistmottagningar som Minnesmottagningen i Malmö. Detta sker i samråd med specialistvården.

Yngre patienter utreds alltid på specialistmottagning, som i Malmö också har ett yngreprogram som inkluderar stöd till anhöriga.

Förhoppningsvis är den närstående positiv till en kontakt med vården, men det är vanligt att den drabbade inte vill söka hjälp. Det kan bero på rädsla, förnekelse eller att det saknas sjukdomsinsikt.

Om det är svårt att få personen att söka hjälp, kan vårdcentralens läkare remittera till Minnesmottagningen i Malmö. De kan i sin tur göra en bedömning om utredning via hembesök.

Du kan läsa på Svenskt Demenscentrums hemsida om hur en utredning går till.

Vart vänder jag mig vid frågor?

Perioden för utredningen är en tid som kan innehålla mycket oro. Det är viktigt att man som anhörig får ställa sina frågor till rätt professioner.

Under utredningens gång är det i första hand vårdcentralen som tar hand om dina frågor och funderingar.

Medicinska frågor ska besvaras av läkare och sjuksköterskor.

Existentiella frågor bör tas om hand av kurator på vårdcentral eller specialistmottagning eller av kommunens anhörigkonsulenter.

Du kan fråga efter kurator och psykolog på din vårdcentral för samtal. Utreds den närstående på Minnesmottagningen finns det kuratorer utöver ansvarig läkare och andra professioner som möter anhöriga.

När diagnosen är ställd

För att samordna insatser när en diagnos väl är fastställd har vårdcentralen möjlighet att bjuda in till en en samordnad individuell plan, en så kallad SIP. Detta görs för att kartlägga behov och åtgärder framåt tillsammans med region, kommun, anhörig och närstående. En SIP kan underlätta för dig som anhörig att slippa ta så många kontakter.

Länkar till Malmö stad

Övriga länkar

sv