$left
$middle

10. Hur vet man att det är dags att flytta?

I takt med att sjukdomen fortskrider blir vardagen alltmer komplicerad för den drabbade. Ofta flyttar hen så småningom till ett vård- och omsorgsboende (så kallat särskilt boende). En vanlig fråga från anhöriga är ”Hur vet jag att det är dags?”.

Många anhöriga upplever att processen att ansöka om flytt för den närstående till ett vård- och omsorgsboende är något av det svåraste de gjort.

Andra känner att de sviker sin närstående och får skuldkänslor för att de inte räcker till. Då är det viktigt att se att en flytt görs för den drabbades bästa och som ett nödvändigt steg för att anhörig och närstående ska kunna fortsätta ha det bra tillsammans.

Beslutet att ansöka om en plats på vård- och omsorgsboende fattas bäst i dialog med hemtjänst och biståndshandläggare. Det kan vara bra att veta att det är flera olika biståndshandläggare, med olika uppdrag, inblandade i processen.

”Det var lite jobbigt med alla olika biståndshandläggare som var inblandade, för min stress var rätt hög. Men det blev bra ändå, för jag fick den tid jag behövde och jag kände att de förstod min situation."

Anonym

Flytten kan ofta vara nödvändig på grund av att personen har ett så omfattande omvårdnadsbehov att det blir svårt att tillgodose det i hemmet. Att bo kvar hemma blir också ohållbart om personen är en fara för sig själv eller för andra. Det kan handla om att hen försvinner hemifrån, går ut i fel kläder eller går vilse.

Det kan också vara andra förändringar i sjukdomen som kräver ett annat boende.

Hur gör jag en ansökan till ett vård- och omsorgsboende?

Ansökan om insatsen särskilt boende sker via biståndshandläggare. Den kan göras muntligt eller skriftligt och den det gäller måste alltid ge samtycke till att flytta. I en ansökan om boende är det den närståendes behov av omsorg som styr vilken typ av boende det blir.

Korttidsboende

Den närstående kan också beviljas en plats på korttidsboende om hen har ett tillfälligt och kortvarigt behov av boende på annan plats.

Samtycke

Den närstående måste alltid samtycka till att flytta och det är bra för personen i fråga att få vara delaktig och känna inflytande. Detta kan vara komplicerat, även om alla runt omkring är överens om att det är det bästa och det tar ibland tid innan en flytt kan bli möjlig.

Motivationen kan ibland öka genom att man pratar om boendet som ett test. Många gånger brukar den som är sjuk trivas med den omvårdnad som finns på ett boende, och vilja bo kvar.

Ett samtycke behöver inte vara uttryckligt om det är svårt för den drabbade att uttrycka en vilja. Det räcker med att personen aktivt tar emot ett stöd.

”Jag är glad att vi har ett starkt självbestämmande men när inte pappa förstod frågan så blev det dumt. Självklart svarade han nej på frågan om han ville flytta, men sällskap och hjälp med maten lät mycket bättre, tyckte han.”

Anonym

sv