Primärkarta

Primärkartan också ofta benämnd baskarta eller grundkarta är en kommuntäckande storskalig detaljerad beskrivning av fastighetsindelning och anläggningar på marken.

Kartan innehåller byggnader, gator, vägar, parker m.m. och är framställd enligt HMK:s råd och anvisningar. Fastighetsindelning, byggnader och större gatu- och vägförändringar håller en hög aktualitet.

Kartans användning är mycket bred och är därför anpassad för ett funktionellt nyttjande i planering, projektering och dokumentation.

Primärkartan kan levereras med valfritt innehåll, i olika digitala format eller utritad i önskad skala och A-format.

Primärkartan kan kompletteras med höjdinformation (t ex höjdkurvor eller höjdgrid) till gällande taxa.

Primärkartans underlag används också vid projektering av nybyggnation och för framställning av nybyggnadskarta.

Senast ändrad: 2019-03-29 10:08