$left
$middle

Stadsodling

En stadsodling är en gemensam odling på allmän platsmark där en förening tillsammans odlar och sköter om platsen.

Stadsodling i Enskifteshagen

Stadsodlingen i Enskifteshagen. Foto: Andreas Larsson

Stadsodlingar är en viktig del av Malmös stadsbild och bidrar med flera viktiga värden; social gemenskap i området, biologisk mångfald, folkhälsa, förståelse för naturen, attraktivitet och trygghet.

Du hittar ofta stadsodlingar på allmänna platser som parker, torg och i anslutning till lekplatser. Stadsodlingar är alltid öppna och tillgängliga för besökare.

Föreningsdriven odling

En stadsodling bedrivs av en förening där medlemmaran tar ansvar för odlingen och skötslen av platsen. Det sker i samarbete med Malmö stad som upplåter platsen till föreningen.

Stadsodlingsnätverket i Malmö

Det är många som vill odla i Malmö och det finns bland annat en mötesplats för olika aktörer och intresserade. Nätverket drivs av representanter från olika odlingsprojekt, tjänstepersoner inom kommunen och andra odlingsaktörer.

sv