Stadsodling

Det finns ett stort intresse att odla ätbart inne i städer. Stadsodling är en del av Malmös hållbarhetsarbete. Odlingar är bra eftersom stadsmiljön blir friskare och vi ser ett ökat växt- och djurliv. Grödan tar också upp koldioxid som motverkar den globalauppvärmningen. 

Solrosor i Västra Skrävlinge

Stadsodling är en del av Malmös stadslivsutveckling och hållbarhetsarbete. Att odla ger oss möjlighet till rekreation, social gemenskap, bättre livskvalitet och ett effektivt sätt att producera en rad ekosystemtjänster. Stadsodling kan bidra till mer samhällsnytta än den generella och standardiserade parkskötseln som oftast bedrivs idag.

Odlingar ger ett ökat växt- och djurliv. Grödan tar också upp koldioxid som motverkar den globala uppvärmningen. På så sätt bidrar stadsodling till en långsiktig miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Områden att odla på

Lämpliga aktuella platser för stadsodling har identifierats runt om i Malmö, men dessa kan komma att ändras beroende på stadsplaneringen. De områden som inte kan bli aktuella för odling är kommunens anlagda ”finparker” samt områden som är av betydelse för allmänhetens lek och spontanidrott eller att det redan finns andra planer för området. Val av lämpliga odlingsytor bör, för att få störst genomslag, göras utifrån förslag från intresserade odlarföreningar och lämplighetsbedömas från fall till fall. Området ska ligga minst 5 meter från allmän väg och minst 10 meter från närmaste bebyggelse.

Olika typer av odling i staden

Stadsodlingen kan se ut på många sätt. Det finns inte en modell utan fler. Den gemensamma nämnaren för all form av stadsodling är att man planterar, vårdar och skördar. Oavsett om du odlar i kruka på balkongen, i en pallkrage i en park eller på ett stort fält.

Odling på allmän platsmark

Fastighets- och gatukontoret har hand om våra gator, parker och torg. Detta är Allmän platsmark. Fastighets- och gatukontoret arbetar för att möjliggöra mer stadsodling på allmän plats och har utarbetat en strategi med riktlinjer för hur stadsodling på kommunens mark ska hanteras.

Strategin (pdf, 513.1 kB)

Vem får odla på allmän platsmark?

Fastighets- och gatukontoret tecknar endast skötselavtal för odling på allmän platsmark med föreningar eller organisationer och inte med enskilda personer eller företag. Inom föreningen ska ansvarig kontaktperson utses. Det är sedan föreningens ansvar att organisera odlingen och ansvara för att de enskilda odlarna inom föreningen följer gällande lagar, riktlinjer och annat som anges i ett upprättat skötselavtal mellan kommunen och föreningen. Odling sker i pallkragar/odlingsbäddar/kärl.

Allmänna bestämmelser (pdf, 76.9 kB)

Odling på kvartersmark

All mark runt om och närmast fastigheter är kvartersmark. Om du vill odla intill ditt hyreshus eller kontor ska du kontakta din hyresvärd.

MKB ger olika möjligheter att odla på flera områden i staden.

Kommersiell odling

Om man vill odla i större skala och sälja sina grödor kan man göra det på större ytor (min 600 kvm) på mark som Fastighets- och gatukontoret arrenderar ut. Man kan ha försäljning antingen genom egna försäljningskanaler eller på någon av stadens marknader.

Stadsbruk

Stadsbruk är ett projekt där Malmö stad, Göteborg stad och Växjö medverkar.

Inom ramen för Stadsbruk odlas det just nu på tre ställen i Malmö: Västra Skrävlinge, Botildenborg och Hyllie.

Senast ändrad: 2019-11-14 08:46