Information om hur alla årsräkningar och redogörelser kommer att granskas

Varje år tar enheten för överförmyndarnämnden emot drygt 3 400 ekonomiska redovisningar (årsräkningar och sluträkningar) och cirka 3 800 redogörelser. För att hinna granska klart alla innan årets slut jobbar enheten med olika strategier.

Sedan förra året (2020) sker granskningen utifrån ett dragande system. Handläggarna granskar utifrån det datum årsräkningen kommit in. Det är viktigt att årsräkning som lämnas in är korrekt, redogörelse och alla underlag bifogade.

En första genomgång av dina inlämnade handlingar kommer att göras i samband med att de diarieförs. Om underskrift, redogörelse eller underlag saknas så är din årsräkning ofullständig. Vi kommer då att begära in dessa kompletteringar. Detta görs utan att granskningen påbörjats.

2020 införde enheten för överförmyndarärenden på nytt den fördjupade granskningen. Detta innebär att 10 procent av alla ca 2 500 årsräkningar kommer att vara föremål för en djupare granskning och kontakt kan komma att tas med huvudmannen själv och/eller tredjeman angående ekonomin och ställföreträdarens kontakt med huvudmannen.

Senast ändrad: