Information om hur alla årsräkningar och redogörelser kommer att granskas

Varje år tar enheten för överförmyndarnämnden emot drygt 3 400 ekonomiska redovisningar (årsräkningar och sluträkningar) och cirka 3 800 redogörelser. För att hinna granska klart alla innan årets slut jobbar enheten med olika strategier.

Under 2020 kommer granskningen ske utifrån ett dragande system, handläggarna kommer granska utifrån det datum årsräkningen kommit in. Detta innebär att ju tidigare du lämnar in korrekt årsräkning med redogörelse och alla underlag, desto tidigare kan vi granska årsräkningen och besluta om arvode.

Nytt för år 2020 är att en första genomgång av dina inlämnade handlingar kommer att göras i samband med att de diarieförs. Om underskrift, redogörelse eller underlag saknas så är din årsräkning ofullständig. Vi kommer då att begära in dessa kompletteringar. Detta görs utan att granskningen påbörjats.

Enheten för överförmyndarärenden återinför också den fördjupade granskningen. Under år 2020 kommer minst 10 procent av alla ca 2 500 årsräkningar att vara föremål för en djupare granskning vilket innebär att även kontakt kan komma att tas med huvudmannen själv och/eller tredjeman angående ekonomin och ställföreträdarens besök hos huvudmannen.

Senast ändrad: 2019-12-18 13:40