$left
$middle

Kunskapsinsatser för ökad lokal solelsproduktion i Malmö

I ett projekt som finansieras av Energimyndigheten undersöker Malmö stad vad man som kommunal aktör kan göra för att på ett så effektivt sätt som möjligt öka utbyggnadstakten av solceller i Malmö.

Genom dialog med aktörer och intressenter i och utanför Malmö stads egen organisation ska IVL - Svenska Miljöinstitutet ta fram ett underlag i form av en konceptuell modell med möjligheter och hinder kopplat till solelsproduktion i Malmö. Utifrån modellen och med hänsyn till andra intressen i staden ska de mest effektiva insatserna för ökad lokal solelsproduktion pekas ut och förankras i Malmö stads arbetssätt.

Projektet är en viktig del i det strategiska arbetet för att uppnå Malmös mål om försörjning av förnybar energi. Malmöborna gynnas av arbetet genom minskade utsläpp av växthusgaser från en större andel förnybar energi och från tryggare elförsörjning genom mer lokal elproduktion.

Projektet avslutas i juni år 2022 och finansieras av Energimyndigheten.

Energimyndigheten
sv