$left
$middle

Delaktighet och mångfald

Malmö stad arbetar tillsammans med Malmöborna för att alla ska känna delaktighet i samhället. Detta perspektiv ska känneteckna alla kommunens verksamheter.

Var med och påverka

Malmöinitiativet och Malmöpanelen är några vägar för Malmöbor att kunna påverka och sätta frågor på dagordningen.

Arbete mot diskriminering

Malmö stads arbete mot diskriminering syftar till att bidra till ett jämlikt samhällsbygge. Alla Malmöbor ska ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av den service och de tjänster som kommunen erbjuder.

Jämställdhet

Malmö stad arbetar för en jämställd fördelning av makt och resurser samt att kunna erbjuda likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar.

Pris för mänskliga rättigheter

Varje år utlyser Malmö stad belöningar för goda insatser som bidrar till mångfald och delaktighet.

Nationella minoriteter

Malmö är förvaltningsområde för nationella minoriteter. Det betyder att staden har speciella åtaganden som gäller Sveriges fem nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer.

Arrangemang som Malmö stad stödjer

ARF (Antirasistiska filmdagar)

Malmö stad ger stöd till ARF (antirasistiska filmdagar) som funnits sedan 1993 och som med film och samtal som verktyg vill motverka antisemitism, islamofobi, antiziganism, afrofobi och homofobi. ARF pågår under en vecka varje höst. Alla skolor är välkomna utan kostnad.

Fotboll mot rasism

En fotbollsturnering för fotbollsföreningar i Skåne. Turneringen har arrangerats årligen sedan 2002 i samarbete med MFF. Syftet är att främja och förebygga rasism och fördomar genom utbildningar och turneringar. 70 klubbar/lag från olika delar av Skåne deltar varje år.

Seminarieverksamhet om rasism och diskriminering

Samtliga tillfällen arrangeras i samverkan med civilsamhället. 

Forskningscirkel om normkritik

Malmö stad driver en forskningscirkel med fokus på att utarbeta metoder för normkritik inom den egna organisationen. Deltagarna i forskningscirkeln är både anställda i Malmö stad och representanter från civilsamhället med erfarenheter från antidiskrimineringsarbete.

Kontakta oss

sv