Rörelsernas museum

Rörelsernas museum är ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. Museet är ett resultat av en förstudie som resulterade i att utgå från civil samhällets perspektiv på demokrati och migration.

Rörelsernas museums försöksverksamhet avslutas

Regeringen har meddelat att de inte längre kommer finansiera det nationella projektet Rörelsernas museum. Försöksverksamheten som har pågått i olika former som en del av kulturförvaltningen kommer därför avslutas den 31 december 2020.

/Senast uppdaterad 2020-09-16

Malmö stad har sedan 2015 haft ett regeringsuppdrag att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö – Rörelsernas museum. Efter den förstudie som gjordes under 2016 och 2017 tillförde regeringen i budgetpropositionen pengar för att möjliggöra en inledande försöksverksamhet.

Rörelsernas museum har haft i uppgift att, i nära samverkan med civilsamhället, skapa en bredare förståelse för migration och demokrati genom att utforska samarbetsformer och skapa rum för berättelser, konstnärliga uttryck och kunskapsproduktion. Under året har svar förväntats från regeringen om verksamheten ska permanentas och få finansiering för att kunna växa. Nu har regeringen meddelat att de inte längre kommer finansiera Rörelsernas museum och att stödet upphör den 31 december 2020.

– Det är ytterst beklagligt och ledsamt att regeringen valt att inte arbeta vidare med Rörelsernas museum och att försöksverksamheten nu behöver avslutas. Nu fokuserar vi på det väl genomförda arbete som gjorts på Rörelsernas museum med fokus på hur vi kan ta tillvara på all den kunskap och de samarbeten som finns inom verksamheten, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör.

Malmö stad som framförallt bidragit med personella resurser och lokaler kommer inte att driva Rörelsernas museum vidare.

Senast ändrad: 2020-10-01 09:47