$left
$middle

Uppgifter från fastighetsägare

Dina uppgifter är viktiga! Miljöförvaltningens bostadsenhet gör tillsyn på fastigheter i Malmö och kontaktar dig som fastighetsägare för information som vi behöver ha inför besök i fastigheten.

För att underlätta både för dig och för oss är här några uppgifter som du ska skicka in som gäller din(a) fastighet/-er. Om uppgifterna inte kommer in, kan vi behöva förelägga dig, vilket kan bli ett föreläggande med vite (böter).