$left
$middle

Oljeavskiljare

Verksamheter där mineralolja riskerar att släppas ut till spill- eller dagvatten­nätet ska ha en oljeavskiljare. Du som verksamhetsutövare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja. Det finns också särskilda krav på oljeavskiljare samt på hur ofta de ska tömmas, kontrolleras och besiktigas.

Verksamheter med oljeavskiljare som installerades före år 2003 har troligen en anläggning som inte klarar dagens utsläppskrav. För att uppfylla kraven ska äldre avskiljare bytas ut till en som uppfyller dagens krav.

Tömning och underhåll av oljeavskiljare

En oljeavskiljare måste skötas på rätt sätt för att den ska fungera. För att uppfylla lagstiftning måste avskiljaren underhållas och kontrolleras löpande. Oljeavskiljare ska tömmas vid behov. Dokument från tömningen ska journalföras och sparas i minst två år. I samband med varje tömning ska sakkunnig person genomföra kontroll och underhåll av oljeavskiljaren. Vid kontrollen ska minst följande underhåll utföras:

 • Kontroll av larm, den automatiska avstängningen och vattennivåskillnader mellan slam och oljeavskiljare.
 • Rengöring av koalesator och provtagningsbrunn.

Besiktning av oljeavskiljare

Minst vart femte år ska sakkunnig person genomföra en besiktning av oljeavskiljaren. Den som utför besiktningen ska vara ackrediterad av SWEDAC eller motsvarande oberoende organisation. Femårskontrollen ska omfatta undersökning av:

 • Systemets täthet, täthet på rör, anslutningar, slam- och oljeavskiljare. Om en avskiljare är nedgrävd krävs mer än enbart en okulär besiktning (oklulär = att se, titta) av systemets täthet.
 • Hållfasthetsmässigt skick, har materialet i avskiljaren vittrat eller uppvisar det ålderssvagheter?
 • Inre beläggningar (om sådan finns): finns avlagringar på ingående delar?
 • Skick på inbyggda delar: sitter rör och andra delar fast?
 • Skick på elektriska enheter och installationer, inklusive funktionskontroll av nivå-, oljeskikts-, och slamnivålarmen.
 • Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet.
 • Kontroll av om avskiljarens kapacitet är tillräcklig i förhållande till den verksamhet som bedrivs.

Alla kontroller/underhållsåtgärder ska dokumenteras och dokumenten ska finnas tillgängliga så att ni kan visa dem för miljöförvaltningen när vi begär det.

Det förekommer att oljeavskiljare läcker. Vanliga orsaker till läckagen är marksättningar eller att packningar i och runt avskiljaren vittrat sönder. Det innebär att förorenat vatten riskerar att infiltreras i marken runt oljeavskiljaren. Eventuellt läckage är svårt att upptäcka och uppdagas först när en täthetskontroll genomförs. Därför ställer miljöförvaltningen alltid krav på en täthetskontroll när en avskiljare ska ersättas eller en verksamhet ska upphöra. I de fall en förorening identifieras kan det bli aktuellt med en sanering av marken på platsen.

Det kan finnas mer specifika krav för oljeavskiljare beroende av vilken verksamhet som bedrivs, dessa krav finns under respektive bransch.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv