Markföroreningar

Du som verksamhetsutövare ska alltid rapportera om du upptäcker halter av ett ämne som överstiger riktvärdena för känslig markanvändning. Ett område bestående av mark, grundvatten, ytvatten eller byggnader anses förorenat när halterna av ett ämne överstiger de naturliga bakgrundshalterna i området. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark

Det är den som har bidragit till föroreningen som är ansvarig för utredning och sanering. Detta gäller även om verksamheten har lagts ned eller överlåtits. Skyldigheten gäller till dess att skadan eller problemen har upphört. Om inte verksamheten kan utföra eller bekosta undersökningar och sanering kan andra personer vara ansvariga i andra hand.

Tillsyn av markföroreningar

Malmö stad utför tillsyn på förorenade områden inom Malmö. Anmälda åtgärder och inrapporterade föroreningar prioriteras eftersom det är ett krav att anmälaren ska få ett svar inom en rimlig tid.

Tillsynens bedrivs på flera olika sätt

Miljöförvaltningen

  • ställer krav på inventering av områden som bedöms innebära en risk för en förorening
  • ställer krav på provtagning vid nedläggning av verksamheter
  • ska ha uppföljning av inrapporterade föroreningar
  • beslutar om försiktighetsåtgärder vid anmälda åtgärder för att avhjälpa en förorening
  • kräver åtgärder av förorenade områden för verksamhetsutövare vid nybyggnation eller ombyggnation.