$left
$middle

Tema Social hållbarhet

Kommunstyrelsen har beslutat om hur Malmö stad ska gå vidare med arbetet för en social hållbar utveckling för minskade skillnader i hälsa. Besluten bygger på Malmökommissionens åtgärdsförslag och cirka 70 remissinstansers synpunkter.

BID Sofielund

Under hösten 2010 påbörjades en process i Södra Sofielund då det blev ett av stadens områdesprogram. Våren 2011 startade en granskning för att höja bostadsstandarden och inflytandet för boende i området.

Lindängen

Lindängen var ett av fem områden som ingick i områdesprogrammen för Malmö (2010-2015). Satsningen har som mål att bidra till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning, att skapa ökad trygghet, ett levande centrum och möjligheter för alla att påverka utvecklingen av området.

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Att Malmöbor i vissa delar av staden lever nästan sju år längre än i andra delar har varit känt i decennier. Orsakerna till dessa stora skillnader i hälsa är att många saknar de viktigaste förutsättningarna för god hälsa, som arbete, bra utbildning, acceptabelt boende och ekonomiska och sociala resurser.

Kommissionens uppdrag

Malmökommissionens uppdrag var att ta fram ett vetenskapligt underlag som bas för hur hälsan ska kunna förbättras för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta.

Malmökommissionen var politiskt oberoende och bestod av fjorton kommissionärer vilka utgjordes av forskare från olika delar av landet samt personer med unik kompetens om Malmö. Varje kommissionär ansvarade för ett område och hade till sin hjälp en arbetsgrupp sammansatt av personer med olika unika kunskaper inom området.

Kommissionen avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna en slutrapport till kommunstyrelsen, som år 2014 fattade beslut om det fortsatta arbetet utifrån dess rekommendationer och åtgärdsförslag.

Utredningsuppdrag och det fortsatta arbetet

Utredningsuppdrag för en social hållbar utveckling innebär ett nytt uppdrag från kommunstyrelsen till stadskontoret eller anmodan från kommunstyrelsen till andra nämnder och bolag.

Här kan man läsa om de pågående uppdrag som pågår inom stadens alla förvaltningar.

Praktisk info om studiebesöket

Plats: Stadshuset
Längd: 45 minuter

Typ av studiebesök: Föredrag.
Målgrupp:
Kommuner, idéburna organisationer och politiker, som arbetar med social hållbarhet.
Max antal deltagare:
25 personer

Kontakta oss

sv