Omvärldsarbetet

Malmö påverkar och påverkas av sin omgivning regionalt, nationellt och internationellt. Beslut som fattas i omvärlden har stor inverkan på Malmös tillväxt och välfärd.

För att möta stadens utmaningar är det väsentligt att Malmö stad bygger goda relationer med andra kommuner och med beslutsfattare på olika politiska nivåer.

Genom att använda internationella, nationella och regionala omvärldsarenor, såsom t.ex. EU-samarbete eller mellankommunal samverkan, kan Malmö stads prioriterade verksamhetsmål få större genomslagskraft. Dessutom kan kommunen genom offensivt agerande vara med och påverka agendan och utvecklingen.

Omvärldsarbetet ska särskilt prioritera sådana frågor som Malmö stad måste agera med omvärlden för att hantera och som har stor betydelse för stadens utveckling.

Program för strategiskt omvärldsarbete i Malmö

I programmet benämns dessa sakområden som fokusområden. Fokusområdena är särskilt prioriterade de kommande åren ur ett kommungemensamt perspektiv och i tillknytning till varje område finns ett generellt inriktningsmål.

Fokusområden

De sex fokusområdena har följande inriktning:

 1. En välfungerande och integrerad arbetsmarknad samt ökad sysselsättning
 2. Migration och social sammanhållning
 3. Förbättrad utbildning och säkerställande av kompetensförsörjning
 4. Förbättrad transportinfrastruktur
 5. Ökat bostadsbyggande och upprustning av bostadsområden
 6. Miljö och klimat

Det strategiska omvärldsarbetet ska bidra till att hantera stadens utmaningar och målsättningar. Arbetet ska bidra till följande:

 • Större genomslag
 • Ledning och samordning
 • En röst utåt
 • Nationell påverkan
 • Omvärldsperspektiv i verksamheten
 • Effektiv resurshantering
 • Profilering
Bild på framsidan av broschyren: Det här vill Malmö

Det här vill Malmö!

Genom foldern Det här vill Malmö (pdf, 908.1 kB) har Malmö stad har tagit ett särskilt initiativ för att stärka arbetet med nationell intressebevakning och uppträda mer kraftfullt och koordinerat gentemot nationella beslutsfattare.

Det överordnade syftet med dokumentet är att ge stöd till att Malmö stad i större utsträckning talar med en röst utåt och uppnår större genomslag gentemot nationella beslutsfattare. Dokumentet är en gemensam utgångspunkt för nationella aktiviteter som till exempel medverkan under Almedalsveckan.