$left
$middle

Policy för Malmö stads internationella arbete

Malmö stad har en gemensam plattform för det internationella arbetet i en policy. Den klargör hur det internationella arbetet ska bedrivas och ger underlag för prioriteringar. Det är därefter EU-nätverket i Malmö stad som planerar inriktningen på det internationella arbetet år för år genom en handlingsplan.

För att ge Malmöborna service av hög kvalitet och skapa en god arbetsmiljö måste varje verksamhet ha tydliga mål, som kan mätas, utvärderas och kommuniceras.

Policyn innehåller även principiella riktlinjer för hur kommunikation och dialog ska stödja Malmö stads mål och värderingar samt stimulera till verksamhetsutveckling och profilering.

Målsättningen med Malmö stads internationella arbete är att bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen utefter tre prioriterade inriktningar: Verksamhetsutveckling, Strategisk påverkan och Profilering. 

Kontakta oss om du vill ta del av policyn för Malmö stads internationella arbete.

Kontakta oss

Ola Yndeheim

Mobiltelefon:
0731-465315
sv