$left
$middle

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. De 37 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. 

Malmö har genom sitt medlemskap i Klimatkommunerna har fått en nyckelposition i det svenska klimatarbetet.

Malmö stads vision är att staden år 2030 försörjs av 100% förnybar energi. En så stor andel som möjligt av den förnybara energiproduktionen ska ske lokalt. I stadens översiktsplan står det att en kraftfull satsning ska göras på vindkraft för att bidra till målet att en så stor andel som möjligt av den förnybara energiproduktionen ska ske lokalt och att vindbruk proaktivt ska integreras i Malmös framtida landskapsbild.

I Malmö kommer stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen gemensamt ta fram en solguide. Energimyndigheten bidrar ekonomiskt och målet är att övervinna hinder för nyetablering av solenergiproduktion och enas kring en målkonflikt mellan energi mål och arkitektoniska krav och riktlinjer. Projektet påbörjas under augusti 2016 och kommer att avslutas våren 2018.