$left
$middle

Eurocities

Eurocities är en organisation som tar tillvara de större städernas intressen i Europa. Organisationen strävar efter att påverka de europeiska institutionerna att i större utsträckning utveckla och förbättra villkoren för Europas storstäder och för dess befolkning.

Eurocities har drygt 140 medlemmar i över 30 europeiska länder. Malmö stad blev medlem av Eurocities 1997. Genom medlemskapet har Malmö en unik möjlighet att påverka och utöva inflytande på hur storstadsfrågor skall drivas på europeisk nivå. Eurocities är organiserat i ett antal områden inom vilka medlemmarna tillsammans utvecklar konkreta samarbetsprojekt och strategier.

Följande områden är för närvarande aktuella:

  • Sociala frågor (Social Affairs Forum)
  • Miljö (Environment Forum)
  • Kultur (Culture Forum)
  • Ekonomisk utveckling (Economic Development Forum)
  • Mobilitet (Mobility Forum)
  • Kunskapssamhället (Knowledge Society Forum)

En kommunövergripande samordningsgrupp bestående av representanter från stadskontorets samhällsplaneringsavdelning (sammankallande) och de av förvaltningarna utnämnda kommittéledamöterna träffas regelbundet för att diskutera aktuella frågor samt Malmö stads ställningstagande i olika frågor. Styrgruppen redovisar årligen resultatet av arbetet i Eurocities för kommunstyrelsen och berörda nämnder.

Malmö har haft flera politiker som ordförande i olika forum genom åren. Nu är Andreas Schönström (S) vice ordförande i Social affairs forum 2017-2018.

Eurocities i Malmö och Köpenhamn 2015

I november 2015 arrangerade Malmö stad och Köpenhamns kommun den årliga Eurocities-konferensen. Se filmen som sammanfattar arrangemanget.