$left
$middle

Healthy Cities

Det Europeiska Healthy Cities-nätverket bildades 1988. Det har nu över 100 städer och regioner som enskilda medlemmar samt ett 30-tal nationella nätverk.

Healthy Cities (HC) formades utifrån ett mycket brett synsätt på folkhälsa och dess bestämningsfaktorer. Detta inbegriper även aspekter utifrån ett ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling men HC nätverkets starka inspel handlar om de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling.

Nätverkets övergripande fokus är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling.

Genom medlemskapet har Malmö stad utvecklat en handlingsförmåga i att få energi att nå betydligt längre i att omvandla vackra teorier och budskap till konkreta insatser på hemmaplan. Malmö stad har utvecklat en förståelse och kunskap om den sociala hållbarheten och jämlik folkhälsa på regional och lokal nivå.