$left
$middle

Resilient Regions Association

Resilient Regions Association skapades på initiativ av E.ON, Försvarsmakten, If, Lunds universitet, Region Skåne och Saab. Idag är medlemmarna många fler eftersom resiliens i samhällsviktiga flöden blir allt mer avgörande för en stads attraktivitet och förmåga att locka talanger, kapital, turister och viktiga investeringar.

Resilient Regions Association erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter kan mötas för att lösa den här typen av regionala utmaningar. Tillsammans utvecklar nätverket mer resilienta regioner med robusta funktioner och flöden – ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar. Nätverkets målsättning är att medlemmarna tillsammans med nätverket ska skapa en smart och hållbar stadsutveckling.

Genom sitt medlemskap i nätverket har Malmö utvecklat ett koncept som styr utvecklingen av ett mer effektivare och smartare samhällsflöde i vardagen. 


Kontakta oss

Ola Yndeheim

Mobiltelefon:
0731-465315
sv