Uppdaterad 19 augusti 2020

19 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, värmepumpar och i fordon. Anläggningar som innehåller HFC-köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) måste anmälas till miljöförvaltningen.

Tillsynsavgift

När du har anmält köldmedieanläggning till miljöförvaltningen, får du en klassificering, som visar att du ska betala en tillsynsavgift enligt Malmö stads taxa (oftast två timmar timavgift).

Du måste också informera miljöförvaltningen om du säljer eller övertar en anläggning. Lämnar du ingen upplysning om ägarbyte kommer tillsynsavgiften att debiteras den operatör som finns angiven på den senast inskickade kontrollrapporten. Med operatör avses den ansvarige för köldmedieanläggningen.

HCFC

HCFC-köldmedier är förbjudna att användas eftersom de bryter ned ozonskiktet, vilket innebär att mer UV-strålning når ner till jordytan.

Köldmedier ska räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Gränsen för läckagekontroll är fem ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har. För att göra en beräkning av gasen som finns i utrustningen och se om den kommer upp till gränsvärdet, gå in på Allt om F-Gas. Du kan också kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Läckagekontroll och rapportering

När du har anmält din anläggning, ska årliga läckagekontroller göras av certifierat företag, vilket du kan hitta på Incert.

Du som operatör är ansvarig att se till att de årliga rapporterna kommer till miljöförvaltningen (kylföretagen upprättar rapporterna). Årsrapporteringen ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som har gjorts på kylsystemet under hela det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Gränser för att göra läckagekontroll och rapportera

En läckagekontroll ska göras för aggregat över fem ton CO2e. Frekvensen beror på hur stort aggregatet är.

Det finns inte krav på rapportering eller läckagekontroll av aggregat under fem ton CO2e.

Årsrapportering

Bilden beskriver de olika gränserna för skyldighet att rapportera köldmedieanläggning och att göra läckagekontroll.

Det ska göras en årsrapport till miljöförvaltningen för anläggningar som innehåller ett eller flera aggregat över 5 ton CO2e som tillsammans överstiger 14 ton CO2e. Årsrapporten görs av ett certifierat bolag som har en mall för det och som sänder den till miljöförvaltningen. Meddela miljöförvaltningen installation eller konvertering av aggregat som har mer än 14 ton CO2e.

Miljösanktionsavgift

Om du inte har anmält köldmedier är miljöförvaltningen i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Det kan bero på att

  • anmälan av köldmedia har uteblivit
  • kraven på register inte har uppfyllts
  • kontroller inte har utförts
  • rapporten lämnas in för sent
  • du har använt ett icke-certifierat företag för kontrollen.

Vid upprepad förseelse inom två år dubblas sanktionsavgiften.

Avfall

Kasserade kylskåp och frysar ska transporteras bort genom kommunens försorg. De betraktas som farligt avfall och ska därför tömmas på köldmediet och destrueras i en godkänd anläggning. Kontakta VA Syd för mer information.