Förstudie om ett demokrati- och migrationsmuseum i Malmö

Malmö stad har fått regeringens stöd att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Förstudien genomförs av stadens kulturförvaltning i bred dialog med civilsamhällets organisationer, aktivister, kulturarbetare, forskare och museiexperter runtom i Sverige och internationellt.

Malmö är med sitt unika geografiska läge porten till Europa och det finns en stor inflyttning till Malmö också från resten av landet. Det är många som passerar men också en hel del som väljer att bo här. Med tiden har staden också kommit att bli känd som en hoppets hamn för många som har flytt krig och förföljelse. Genom sitt konstanta inflöde av människor med mycket engagemang så har staden en dynamisk, levande och föränderlig karaktär och som gör att staden inte har en fast definition. Men man skulle kunna säga att det är en liten storstad med människor från landets och världens alla hörn. Malmö, liksom många andra svenska städer har också en stark tradition av självorganiserad demokratisk verksamhet och ett rikt oberoende kulturliv. Malmö är med andra ord en glokal stad med erfarenheter av, och förståelse för migrationens påverkan på samhället, på kulturlivet och på arbetslivet.

Förstudiearbetet utgår i första skedet från de begrepp som finns i regeringsuppdraget: att undersöka möjligheterna att initiera ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. Detta gör att förstudien ganska förutsättningslöst och i en öppen dialog med civilsamhälle, intresseorganisationer och experter kan diskutera vilka olika möjligheter detta uppdrag kan skapa. Det finns alltså inga färdiga samlingar eller arkiv som förstudien utgår ifrån. Inte heller finns det i utgångsskedet någon särskilt utpekad byggnad eller något visst område där verksamheten är tänkt att placeras.

Kulturförvaltningen i Malmö stad har fått kommunstyrelsens uppdrag att arbeta fram och leverera en rapport till våren 2017.

Den 19 april lämnades rapporten över till demokrati- och

Här kan du ladda ner rapporten Rörelsernas museum - förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö.


Framsida Rörelsernas museum - förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö

Klicka på bilden för att ladda ner rapport Rörelsernas museum - förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö

Senast ändrad: 2018-04-19 14:53