Socialtjänst

Alla människor som befinner sig i en svår och utsatt
situation kan vända sig till socialtjänsten. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld.

Socialtjänsten har fem kontor som har ansvar för olika områden i Malmö. Du hittar kontaktuppgifterna genom att välja område i listan, eller söka på din adress i rutan om du inte vet vilket område du tillhör.

Det finns många faktorer som kan skapa svåra och oväntade situationer i livet. Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det i Malmö stad. Alla människor kan söka hjälp hos socialtjänsten genom att göra en ansökan eller en anmälan. Varje ärende som kommer in handläggs av en socialsekreterare som utreder behovet och gör en bedömning av stödinsatser utifrån rådande lagstiftning. Vi arbetar enligt socialtjänstlagen och har tystnadsplikt. Det betyder att inga uppgifter får lämnas ut till en tredje part utan ett medgivande.

Insatser

De insatser som socialtjänsten erbjuder kan se olika ut beroende
på vem man är och vilka problem man har. Alla åtgärder som vidtas inom socialtjänsten ska bygga på respekt för den enskildes integritet och rätt till självbestämmande. I kontakten med familjer ska ett helhetsperspektiv alltid vara centralt med ett tydligt barnperspektiv.

Malmö stad ansvarar för en rad ämnesområden. Här är några exempel:

 • Ekonomiskt bistånd för den som saknar egen försörjning.
 • Tillfälligt boende för den som är hemlös och inte har
  någonstans att bo.
 • Behandling av drog- och alkoholproblematik.
 • Akut hjälp och skyddat boende vid våld i nära relationer och
  barnmisshandel.
 • Kontaktpersoner för den som behöver ett stöd i vardagen.
 • Stödsamtal och rådgivning.
 • Psykosocialt förändringsarbete.

Vi arbetar bland annat med följande:

 • Vi tar emot anmälningar om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.
 • Du kan få rådgivning och samtalsbehandling.
 • Du kan få stöd som förälder.
 • Du kan söka ekonomisk hjälp (försörjningsstöd).
 • Du kan söka hjälp för behandling vid missbruk.
 • Du kan söka hjälp om du har hemlöshetsproblem.

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt (även kallat sekretess). Det betyder att du som tar kontakt med oss inte behöver vara rädd för att uppgifter om dig eller din familj lämnas ut till någon annan utan ditt medgivande.

Senast ändrad: 2020-08-11 11:08