Fastighetskarta (Registerkarta)

Fastighetskartan redovisar fastighetsindelningen i kommunen. Kartan innehåller fastighetsbeteckning, traktnamn, kvartersnamn, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter.

Senast ändrad: 2014-09-30 09:23