$left
$middle

Nämnder

Varje nämnd styr över en förvaltning och tar emot uppdrag från kommunfullmäktige.

Klicka på respektive nämnd för mer information om ansvarsområden, sammanträdestider, ledamöter och dylikt.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Nämndernas uppgifter

En nämnd har flera uppgifter och ska

  • besluta i frågor som rör den egna förvaltningen
  • besluta i frågor som rör nämnden enligt lag eller annan författning
  • besluta i frågor som kommunfullmäktige har delegerat till nämnden
  • bereda kommunfullmäktiges ärenden
  • ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Nämnderna ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat till dem.

Vilka nämnder ska finnas?

Kommunfullmäktige bestämmer kommunens organisation och vilka ledamöter som ska ingå i nämnderna. Nämnder som kommunen måste ha är kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare. Det är samma politiska sammansättning i alla nämnder.

För varje nämnd fastställer kommunfullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för.

sv