$left
$middle

Barnets rättigheter

Malmö stad sätter barnets rättigheter i fokus genom ett samordnat och systematiskt arbete som tar utgångspunkt i barnkonventionen. Arbetet ska genomsyra allt arbete som görs i stadens förvaltningar, nämnder och bolag.

Sverige har beslutat följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Detta innebär att Malmö stad är skyldig att tillgodose varje enskilt barn sina rättigheter enligt konventionen.

Malmö stad arbetade under åren 2017-2020 utifrån Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter (pdf, 13.2 MB). Utvecklingsplanen syftade till att omsätta principerna och kraven i barnkonventionen till aktiv handling genom ett samordnat och systematiskt arbete i stadens förvaltningar, nämnder och bolag. Följande områden har varit centrala för implementeringen av barnkonventionen:

  • Mål och styrning för barnets rättigheter
  • Kunskap och statistik om barns livsvillkor
  • Kunskaps- och kompetenshöjande insatser om barnkonventionen
  • Utveckla verksamhetsnära metoder och arbetssätt
  • Samverkan för helhetsperspektiv på barnets rättigheter
  • Kommunikation och spridning
  • Uppföljning och utvärdering

Utvecklingsplanen är för närvarande under revidering.