Barnets rättigheter

Malmö stad sätter barnets rättigheter i fokus genom ett samordnat och systematiskt arbete som tar utgångspunkt i barnkonventionen. Arbetet ska genomsyra allt arbete som görs i stadens förvaltningar, nämnder och bolag.

Sverige har beslutat följa FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Detta innebär att Malmö stad är skyldig att tillgodose varje enskilt barn sina rättigheter enligt konventionen.

Malmö stad har därför tagit fram en Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter (pdf, 13.2 MB) som lägger grunden för ett samordnat och systematiskt arbete i stadens förvaltningar, nämnder och bolag kring barnkonventionen. Syftet med utvecklingsplanen är att omsätta principerna och kraven i barnkonventionen till aktiv handling. Utvecklingsplanen gäller för perioden 2017-2020 och beskriver ett utvecklingsarbete som ska bidra till en gradvis integrering av barnets rättigheter i ordinarie styr-, lednings- och uppföljningssystem. 
Följande områden är centrala för implementeringen av barnkonventionen:

  • Mål och styrning för barnets rättigheter
  • Kunskap och statistik om barns livsvillkor
  • Kunskaps- och kompetenshöjande insatser om barnkonventionen
  • Utveckla verksamhetsnära metoder och arbetssätt
  • Samverkan för helhetsperspektiv på barnets rättigheter
  • Kommunikation och spridning
  • Uppföljning och utvärdering

Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter (pdf, 13.2 MB)

Senast ändrad: 2019-11-06 08:55