$left
$middle

Barnets rättigheter

Malmö stad sätter barnets rättigheter i fokus genom ett samordnat och systematiskt arbete som tar utgångspunkt i barnkonventionen. Arbetet ska genomsyra allt arbete som görs i stadens förvaltningar, nämnder och bolag.

Sverige har beslutat följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Detta innebär att Malmö stad är skyldig att tillgodose varje enskilt barn sina rättigheter enligt konventionen.

Följande områden är centrala för implementeringen av barnkonventionen

  • Mål och styrning för barnets rättigheter
  • Kunskap och statistik om barns livsvillkor
  • Kunskaps- och kompetenshöjande insatser om barnkonventionen
  • Utveckla verksamhetsnära metoder och arbetssätt
  • Samverkan för helhetsperspektiv på barnets rättigheter
  • Kommunikation och spridning
  • Uppföljning och utvärdering

Arbetet samordnas av stadskontoret och omfattar Malmö stads samtliga förvaltningar.

Kontakta oss

sv