Byggnadsminnen

Genom byggnadsminnena bevaras spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle. Byggnaderna berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Det finns över 2400 byggnadsminnen i Sverige och av dem finns 25 i Malmö.

Malmöhusslott är ett byggnadsminnen

Malmöhus slott är ett av många byggnadsminnen som finns i Malmö.

Malmös byggnadsminnen speglar stadens utveckling och representerar en stor tidsmässig spännvidd, från Malmöhus slott med anor i 1400-talet till en bensinmack från 1950-talet.

Av Malmös 25 byggnadsminnen är två statliga (Länsresidenset och Malmöhus slott).

Vad är ett byggnadsminne?

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett sådant värde kan enligt Kulturmiljölagen (1988:950) förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Även parker, trädgårdar eller andra anläggningar kan byggnadsminnesförklaras.

Byggnader eller anläggningar som tillhör staten kan förklaras som statliga byggnadsminnen enligt Förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m. I det fallet är det regeringen som beslutar om byggnadsminnesförklaring.

Varje byggnadsminne har speciellt anpassade skyddsbestämmelser som reglerar vad det är som är skyddat. Vid ändring av byggnadsminnen krävs tillstånd av Länsstyrelsen, och för ändring av statliga byggnadsminnen krävs tillstånd av Riksantikvarieämbetet.

Vem som helst har rätt att väcka frågan om byggnadsminnesförklaring av en byggnad. Beslut fattas av Länsstyrelsen.