$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Hedmanska gården

Foto: Helena Rosengren / Malmö Museer.

  • Lilla torg
  • 1596
  • Byggnadsminne

Hedmanska gården består av fem olika byggnader av högst varierande ålder. De visar på den bebyggelseutveckling som var typisk för Malmös stadsgårdar förr.

Vid Lilla Torg, utmed Larochegatan och Hjulhamnsgatan, ligger den Hedmanska gården. Gården består av fem olika byggnader av högst varierande ålder och är ett gott exempel på en för Malmö typisk stadsgård och dess bebyggelseutveckling under ett skede i stadens historia då borgarna ägnade sig åt både handel och lantbruk.

Historik

På 1500-talet fick Malmö två torg, Stortorget och Lilla Torg. De lades ut i stadens medeltida kvarter och äldre bebyggelse revs. Tomterna vid torgen var attraktiva och här etablerade stadens borgare handelsgårdar. En borgare var en man som fått tillåtelse att tillverka och/eller sälja sina varor i staden, genom ett så kallat ”burskap”.

Anor från 1400-talet

Platsen för Hedmanska gården i Malmö tros ha varit bebyggd redan under 1400-talet, men omnämns först under sent 1520-tal. Under 1500-talet bestod gården av flera mindre gårdar som senare kom att bilda tre, sedan två och slutligen, från 1725 och framåt, en gemensam i Diedrich Sölchers ägo. Gårdens fem byggnader har en byggnadshistoria som spänner från 1590-tal till 1890-tal.

Foto: Helena Rosengren / Malmö Museer.

Arkitektur

  • Byggår: 1596, 1700-tal, 1850-tal
  • Byggherre: Malmö Stad

Hedmanska gården minner om en flerhundraårig handelsverksamhet. De äldre längorna speglar genom sitt korsvirke ett byggnadsskick som varit tradition i de skånska städerna sedan medeltiden medan de yngre byggnaderna, som är murade i gult tegel, representerar 1800-talet.

Korsvirke

Valet av landsbygdens korsvirke som konstruktionsmaterial, i jämförelse med Stortorgets mer monumentala sten- och tegelarkitektur, kan kanske förklaras med att Hedmanska gården och övrig bebyggelse runt Lilla Torg på denna tid låg alldeles i utkanten av staden. Innergården har stenläggning och gårdshusen med sina vinschhjul och homejor minner om hur vindsvåningar och magasin användes för förvaring.

Byggnadsminne

Hedmmanska gården är ett byggnadsminne .

Så används Hedmanska gården idag

Malmö stad lät restaurera Hedmanska gården under åren 1979 till 1983 med målsättning att visa hur en större handelsgård kunde se ut vid mitten av 1800-talet. Sedan 1970-talet bedriver Form Design Center verksamhet i den höga magasinsbyggnaden. Gårdens olika längor hyrs idag ut till butiks- och restaurangverksamhet. Hedmanska gården är ett byggnadsminne sedan 1993.

sv