Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Hedmanska gården

Hedmanska gården
  • Lilla torg
  • 1596
  • Byggnadsminne

Hedmanska gården består av fem olika byggnader av högst varierande ålder. De visar på den bebyggelseutveckling som var typisk för Malmös stadsgårdar. Dessa gårdar uppfördes i ett skede då borgarna ägnade sig åt både lantbruk och handel, därför blev de utökade och förändrade i samband med konjunktursvängningar.

Historik

Den äldsta byggnaden är korsvirkeshuset ut mot Lilla Torg, som uppfördes av borgmästaren Niels Hammer 1597. På den tiden var det bostad och kontor på bottenvåningen och magasin på andra våningen. Fasaden mot torget har det bäst bevarade 1500-talskorsvirket i Malmö.
 
Några år senare uppfördes den putsade längan som ligger mot Lilla Torg. Den fick sin nuvarande fasadutformning i empirestil 1805 av handelsmannen Per Malmros. Magasinen utmed Hjulhamnsgatan är uppförda på 1700-talet. Den stora magasinsbyggnaden på gårdens södra sida byggdes på 1850-talet av Gabriel Hedman för förvaring av spannmål.

Så används gården idag

Malmö stad lät restaurera Hedmanska gården under åren 1979 till 1983 med målsättning att visa hur en större handelsgård kunde se ut vid mitten av 1800-talet. Sedan 1970-talet bedriver Form Design Center verksamhet i den höga magasinsbyggnaden. Gårdens olika längor hyrs idag ut till butiks- och restaurangverksamhet. Gården blev byggnadsminne 1993.

Arkitektur

  • Byggår: 1596, 1700-tal, 1850-tal
  • Arkitekt: ?
  • Byggherre: Malmö Stad

Byggnadsminne

Hedmmanska gården är ett byggnadsminne .