Tillgänglighetsrådgivare

Malmö stads tillgänglighetsrådgivare arbetar för att den byggda miljöns tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ständigt förbättras. Tillgänglighetsrådgivarna är placerade på enheten för Bostadsanpassningsbidrag.

Arbetsuppgifterna är i huvudsak att vara sakkunnig i dessa frågor och innefattar bland annat:

Att delta i plan- och bygglovsärenden.
Besiktiga kommunens fastigheter ur tillgänglighetssynpunkt.
Utreda och sammanställa anmälningar angående enkelt avhjälpta hinder.
Uppdatera Malmö stads Tillgänglighetsguide.
Bistå arkitekter, byggherrar m fl gällande frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön.
Vara en resurs för Malmö stads övriga förvaltningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-07 10:54