Social hållbarhet

Kommunstyrelsen har beslutat om hur Malmö stad ska gå vidare med arbetet för en social hållbar utveckling för minskade skillnader i hälsa. Besluten bygger på Malmökommissionens åtgärdsförslag och cirka 70 remissinstansers synpunkter.

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Att Malmöbor i vissa delar av staden lever nästan sju år längre än i andra delar har varit känt i decennier. Orsakerna till dessa stora skillnader i hälsa är att många saknar de viktigaste förutsättningarna för god hälsa, som arbete, bra utbildning, acceptabelt boende och ekonomiska och sociala resurser.

Kommissionens uppdrag

Malmökommissionens uppdrag var att ta fram ett vetenskapligt underlag som bas för hur hälsan ska kunna förbättras för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta.

Malmökommissionen var politiskt oberoende och bestod av fjorton kommissionärerna vilka utgjordes av forskare från olika delar av landet samt personer med unik kompetens om Malmö. Varje kommissionär ansvarade för ett område och hade till sin hjälp en arbetsgrupp sammansatt av personer med olika unika kunskaper inom området.

Kommission avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna en slutrapport till kommunstyrelsen, som år 2014 fattade beslut om det fortsatta arbetet utifrån dess rekommendationer och åtgärdsförslag. På dessa sidor hittar du historik, rapporter och dokumentation.

Kansliet för hållbar utveckling

Kansliet för hållbar utveckling har i uppdrag att leda, samordna och stödja Malmö stads förvaltningar i arbetet med hållbar utveckling och vara en sammanhållande aktör i samverkan med omvärlden.

Utgångspunkten är FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt kommunfullmäktiges budgetmål och Malmökommissionens rekommendationer för ett socialt hållbart Malmö.

Praktisk info

Plats: Stadshuset
Längd: 45 minuter

Typ av studiebesök: Föredrag.
Målgrupp:
Kommuner, idéburna organisationer och politiker, som arbetar med social hållbarhet.
Max antal deltagare:
25 personer

Senast ändrad: 2018-02-08 15:11