Bullerskyddsbidrag

Malmö stad arbetar kontinuerligt för en bättre miljö för Malmöborna. Att utsättas för trafikbuller under en längre tid är inte bra för hälsan. När man är inomhus kan man slippa bullerstörningar genom att ha bra fönster.

Fastighetsägare som anser att deras fastighet blir negativt påverkad av buller kan därför ansöka om fönsterbidrag från Malmö stad. För att kunna få bidrag ska ett antal kriterier uppfyllas. Sedan görs en bedömning i varje enskilt fall. Vilka kriterier som måste uppfyllas framgår av pdf-filen som du kan ladda ned längs ner på sidan.

Om bidraget

Malmö stad erbjuder sedan 1993 bidrag till fastighetsägare som behöver genomföra fönsteråtgärder för att minska störningen av trafikbuller i bostadsrum i sin fastighet. Som fastighetsägare väljer ni själv vilken typ av åtgärd som ska genomföras och anlitar själv en entreprenör. Bidragets storlek är 1400-1600 kronor per kvadratmeter fönster (beroende på hur hög ljudnivån utomhus är). Bidraget ges även för tilluftsdon i beviljade rum.

Om fastighets- och gatukontorets ansvar och fastighetsägares ansvar

Fastighets- och gatukontoret och fastighetsägare i Malmö har ett delat ansvar för att säkerställa att trafikbullernivåer i bostäder inte utgör en risk för de boendes hälsa. Ansvaret regleras i Miljöbalken. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och planerar att skärpa tillsynen gentemot fastighetsägare.

För att fylla sin del av ansvaret ger fastighets- och gatukontoret ekonomiskt bidrag till genomförande av bullerskyddsåtgärder. Fastighetsägare ansvarar för att deras fastighet håller en rimlig standard.

En förutsättning för att berättigas bidrag är att ljudnivån både utomhus och inomhus är högre än gatukontorets etappvärden. Ljudnivån inomhus efter åtgärd måste också klara gatukontorets krav innan bidrag betalas ut.

Senast ändrad: 2019-02-19 13:40