Bostadstillsyn

Oavsett om du bor i lägenhet eller eget hus är bostadsmiljön viktig för att du ska trivas och må bra. I miljöbalken, som är Sveriges miljölagstiftning, finns särskilda bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på hälsa och miljö.

Begreppet "hälsoskydd" används för att beskriva åtgärder som görs för att förebygga och undanröja så kallad "olägenhet för människors hälsa". Det kan handla om regler för hur högt en fabrik eller en ventilationsfläkt får bullra eller hur dragig och kall bostadsmiljö man kan acceptera.

Bostadstillsynen är inriktad på att människors hälsa inte ska påverkas negativt av deras inomhusmiljö. Dålig inomhusmiljö kan påverka människor på olika vis: fukt och mögel kan leda till allergiska besvär, besvär med andningsorgan samt koncentrationssvårigheter. Buller kan leda till ökade stressnivåer och koncentrationssvårigheter. Dålig ventilation kan leda till försämrad luftkvalitet med damm och andra oönskade ämnen, vilket kan resultera i allergiska besvär och besvär med andningsorganen. Skadedjur såsom kackerlackor kan, förutom att påverka den psykiska hälsan, även orsaka allergier. Problem i inomhusmiljön är ofta relaterade till varandra, exempelvis kan undermålig ventilation leda till både problem med fukt och inomhustemperatur.

Människor i Sverige spenderar majoriteten av sin tid inomhus och främst i bostäder. Inomhusmiljön är därför en bidragande faktor till människors hälsa. Barn och äldre är oftast mer känsliga. Utifrån dessa förutsättningar och utifrån de resurser som finns tillgängliga behöver bostadstillsynen prioritera arbete som leder till mest hälsonytta för flest människor.

Bostadstillsynsenheten arbetar förebyggande

Bostadstillsynen på miljöförvaltningen driver till stor del egeninitierad tillsyn i Malmös bostadsbestånd, vilket innebär att vi gör tillsyn utan att någon anmälan inkommit till förvaltningen. Egeninitierad bostadstillsyn  är viktig för att motverka risken för att slumförvaltning ska ses som ett attraktivt alternativ för de fastighetsbolag som är aktiva i staden. Läs mer

Anmälan till miljöförvaltningen 

Du ska alltid först kontakta den som orsakar en störning, och/eller den som ansvarar för huset som du bor i. Detta är viktigt eftersom det är den personens ansvar att undersöka och åtgärda problemet innan du kontaktar miljöförvaltningen. Får du däremot ingen hjälp av fastighetsägaren,  trots att du tagit kontakt med ansvarig person, kan du anmäla ditt ärende till miljöförvaltningen.

Det kan till exempel vara att du misstänker en fuktskada, att ventilationen är dåligt, problem med skadedjur eller för låg temperatur. Det kostar inget att anmäla och utredningarna är alltid oberoende. Här berättar vi vad som händer när du anmäler till oss och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Andra organisationer som hjälper till med bostadsfrågor

Det finns ett par andra myndigheter och organisationer som berör bostäder:

 • Malmö mot Diskriminering (MmD) ger kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälp i diskrimineringsfrågor (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion/annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) bland annat på bostadsområdet.
 • Hyresnämnden
  Har du problem med frågor som rör hyresrättsliga frågor, tvister eller slitage i din lägenhet, kontakta hyresnämnden eller gå via ett ombud, till exempel Hyresgästföreningen.
 • Stadsbyggnadskontoret
  Har du frågor som rör detaljplanen, bygglov och Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) kontakta stadsbyggnadskontoret.
 • Hyresrådgivningen på miljöförvaltningen
  Hyresrådgivningen kan hjälpa till att förebygga situationer som kan leda till otryggt boende, oönskad uppsägning eller avhysning.
 • Skadesaneringsbolag
  Har du problem med skadedjur/insekter i din bostad ska du kontakta det skadesaneringsbolag som din hyresvärd/fastighetsägare är ansluten till. Om du inte får hjälp kan du kontakta miljöförvaltningens bostadstillsyn.

För fastighetsägare

Enligt miljöbalken är det den som bedriver en verksamhet som ska kunna visa att det sker utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö, så kallad omvänd bevisbörda. Denna princip återfinns i miljöbalkens andra kapitel om hänsynsreglerna.

Kraven som miljöförvaltningen ställer på fastighetsägare med miljöbalken som lagstöd, är minimikrav för att inomhusmiljön i bostäderna inte ska riskera att orsaka hälsoproblem för de boende. Då fastighetsägaren är ansvarig att se till att bostäderna uppfyller de krav som ställs på ett boende utifrån miljöbalken så borde sådana problem egentligen inte uppkomma. Miljöförvaltningen ser gärna att fastighetsägare självmant gör mer än vad som är möjligt att kräva enligt miljöbalken, då det skapar mervärden för de boende och fastighetsägaren.

Läs mer om det som gäller för fastighetsägare

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-09 14:10